اطلاعات ضروری

نکات ایمنی و امنیت، روش های بهینه سازی مصارف مختلف، خدمات شهروندی، شماره تلفن های ضروری، آشنایی با حقوق و قوانین، نقشه شهر ها و نقشه مترو، آشنایی با مدارک و گواهینامه ها و دیگر مطالب ضروری و کاربردی را در بخش اطلاعات ضروری و اطلاعات کاربردی آسمونی دریافت میکنید.