زمان مطالعه: 1 دقیقه
مکالمه واقعی دخترها با پسرها

مکالمه واقعی دخترها با پسرها

ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻼﻡ...
call-girls-and-boys
call-girls-and-boys

ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﻮﻥ

ﭘﺴﺮ : ﭼﺸﻢ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺎﯼ؟

ﭘﺴﺮ : ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﺷﻪ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟

ﭘﺴﺮ : ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ؟

ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﺑﯿﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ حالمو میگیره

ﺩﺧﺘﺮ : یعنی نمیخوای منو ببینی!؟

ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﻧﻪ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕُ ﻧﮕﯿﺮ ﻭﻗﺘﯽ بی محلی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﭘﺴﺮ : ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ آﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﺩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ؟

ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﻤﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ

ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺟﺪﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻡ ﯾﺎ ﺁﺗﯿﺶ؟

ﭘﺴﺮ : ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯿﻪ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﺑﺮﻭ

ﭘﺴﺮ : ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ *-:

ﭘﺴﺮ : ﭼﺸﻢ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ

ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﮐﯽ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎ

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﮔﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺑﮕﻮ

ﭘﺴﺮ : ﻭﺍﯼ ﺑﺲ ﮐﻦ

ﺩﺧﺘﺮ : این چه طرز حرف زدنه؟ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻢ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ

ﭘﺴﺮ : ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺗﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻣُﺮﺩ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻮﺧﯽ ﻧﮑﻦ

ﭘﺴﺮ : ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﺪﻩ

ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ ؟

ﭘﺴﺮ : ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺳﺘﻮﻧﺎﺭﻭ ﺑﺰﻥ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺑﺮﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ

ﭘﺴﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ؟ *_*

ﭘﺴﺮ : -------

ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﯼ؟

ﭘﺴﺮ : -------

ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﺎﺭﮊ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﯼ ؟

ﭘﺴﺮ : -------

ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟

ﭘﺴﺮ : -------

ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ، ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺪﻡ

ﭘﺴﺮ : -------

ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ

ﭘﺴﺮ : -------

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ . ﺑﺎﯼ ...

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «مکالمه واقعی دخترها با پسرها» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.