زمان مطالعه: 7 دقیقه
مقیاس ها و تبدیل واحدهای اندازه گیری

مقیاس ها و تبدیل واحدهای اندازه گیری

امروزه دستگاه ها و مقیاس های اندازه گیری معینی تعریف شده اند و همگی ما از واحدهای مشخص و استاندارد استفاده می کنیم.

واحدهای اندازه گیری

مقیاس و اندازه ها از گذشته مورد استفاده تمام مردم و همچنین کسبه های مختلف بوده است، اینکه ما بدانیم برای اندازی گیری هر چیزی مقیاس معادل به مقیاس دیگر چقدر می شود، و یا تبدیل مقیاس به چه صورت است، بسیار مهم و ضروری است. ما در این صفحه پورتال آسمونی کلیه مقیاس ها، واحدهای شمارش و اندازه گیری های مختلف را برای شما بازدیدکنندگان گرامی درج نموده ایم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را جهت توسعه این صفحه در بخش نظرات پایین صفحه اعلام فرمایید.

اوزان و مقیاس ها

گرم = هزار گرم برابر است با 1 کیلوگرم
1 کیلوگرم = 1000 گرم
1 تن = 1000 کیلوگرم
1 من = 3 کیلوگرم
1 خروار = 100 من
1 سیر = 75 گرم
1 چارک = 750 گرم
1 قیراط = 9/205 گرم
1 اونس = 35/28 گرم
1 پوند = 592/453 گرم
1 ری = 12 کیلو گرم
1 مثقال = 6875/4 گرم
1 نخود : 1953/0 گرم
1 گندم = 0488/0 گرم

متر

1 متر = صد سانتیمتر یک متر است.
1 کیلومتر = 1000 متر یک کیلومتر است.
1 سانتی متر = 10 میلیمتر یک سانتی متر است.
1 میلیمتر = یک میلیمتر برابر 1000 میکرون است.
1 دسی متر = 10 سانتیمتر یک دسی متر است.
1 دکامتر = 10 متر
1 هکتو متر = 100 متر
1 ذرع = 1.04 سانتیمتر
1 اینچ = 2/54 سانتیمتر
1 فوت = 30/48 سانتی متر
1 یارد = 44/91 سانتی متر
1 مایل = 609/1 کیلومتر
1 هکتار = 10.000 متر مربع
1 جریب = 4050 متر  مربع
1 کیلومتر مربع = 100 هکتار

متر مربع برابر است با مربعی که هر ضلع آن 1 متر باشد.

لیتر

واحد اندازه گیری مایعات لیتر است.

1 لیتر = برابر است با گنجایش مکعبی تو خالی که هر بعد آن 10 سانتیمتر باشد.
یک لیتر آب تقریبا برابر یک کیلوگرم می باشد.
1 سانتی متر مکعب = حجم مکعبی که هر یک از ابعاد آن 1 سانتی متر باشد.
1 متر مکعب = گنجایش مکعبی تو خالی به ابعاد یک متر است.
1000 لیتر برابر یک متر مکعب است.
1 سی سی = برابر یک سانتیمتر مکعب است.
1 لیتر = برابر 1000 سی سی است.

طول

25٫400 میلیمتر = 1 اینچ
0٫07874 اینچ = 1 میلیمتر
0٫9144 متر = 1 یارد
1٫0936 یارد = 1متر
1٫6093 کیلومتر = 1 مایل
0٫6214 مایل = 1 کیلومتر

مساحت

0٫15500 اینچ مربع = 1 سانتی متر مربع
6.452 سانتی متر مربع = 1 اینچ مربع
0٫09290 متر مربع = 1 فوت مربع
10٫764 فوت مربع = 1 متر مربع
0٫8361 متر مربع = 1 یارد مربع
1٫1960 یارد مربع = 1 متر مربع
0٫4047 هکتار = 1 اکر
2٫471 اکر = 1 هکتار
2٫5900 کیلومتر مربع = 1 مایل مربع
0٫3861 مایل مربع = 1 کیلومتر مربع

حجم

0٫02832 متر مکعب = 1 فوت مکعب
35٫315 فوت مکعب = 1 متر مکعب
0٫7646 متر مکعب = 1 یارد مکعب
1.3080 یارد مکعب = 1 متر مکعب
0٫56826 لیتر = 1 پاینت
1٫75976 پاینت = 1 لیتر
4٫54609 لیتر = 1 گالون
0٫21997 گالون = 1 لیتر

وزن

28٫350 گرام = 1 اونس
0٫035274 اونس = 1 گرام
0٫45359 کیلوگرام = 1 پوند
2٫2046 پوند = 1 کیلوگرام
1000 کیلوگرام = 1 تن
0٫9842 تن = 1 کیلوگرام

 

 • سایر موارد

1 قصب = 25 متر مربع

1 گرم = 1000 میلی گرم یا 1000 سوت (صوت)

 

فرمول های ریاضی

یک ضلع × خودش = مساحت مربع
یک ضلع × 4 = محیط مربع
طول × عرض = مساحت مستطیل
2× (طول + عرض) = محیط مستطیل
2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث
مجموع سه ضلع = محیط مثلث
نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه
مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه
2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی
یک ضلع × 4 = محیط لوزی
ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع
مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع
عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره
14/3 × شعاع × شعاع
14/3 × قطر = محیط دایره

 • مساحت کره

چهار ×عدد پی × مجذور شعاع = مساحت کره

 • حجم کره

عدد پی × شعاع به توان 3 = حجم کره
14/3 × (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ) = مساحت بیضی
یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم
طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب
ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب مستطیل
ارتفاع × قاعده = حجم مکعب
ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم = حجم هرم
ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه|
ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی
سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح کل استوانه
مجموع مساحت سطوح جانبی  = مساحت جانبی منشور
مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی = مساحت کلی منشور
ارتفاع  × مساحت قاعده = حجم مخروط

تعاریف هندسی

 • شعاع

خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.
(شعاع خطی مستقیم است که مرکز دایره را به نقطه ای از محیط دایره وصل می کند)
شعاع نصف قطر است.

 • قطر

فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.
عدد پی : 14/3 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.
عدد پی نسبت محیط دایره به قطرش است و تقریبا برابر 14/3 می باشد. و دقیق تر آن: 14159/3
و دقیقتر آن تا 22 رقم اعشاری برابر است با : 1415926535897932384626/3 = π
عدد پی (π) عددی گنگ است که رقم هایش تا بی نهایت ادامه دارد.

*برای بدست آوردن مساحت و محیط دایره، کره و بیضی از عدد ثابت پی استفاده می شود.

 • زاویه

زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 900  را حاده یا تند گویند.
زاویه قائمه : برابر 900 می باشد.
زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 900 را زاویه باز یا منفرجه نامند.
زاویه نیم صفحه : زاویه 1800 را زاویه نیم صفحه گویند. همانند نیم دایره
درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.
حداکثر زاویه (تمام صفحه) 360 درجه است. همانند دایره
نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.
دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 900 باشد دو خط عمود بر هم هستند.
عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.

انواع خط

 1. خط راست
 2. خط شکسته
 3. خط خمیده
 4. خط باز
 5. خط بسته
 6. پاره خط 
 7. نقطه تقاطع

 

 • خطوط متقاطع

خط تقارن = اگر شکلی را از وسط تا کنیم طوری که تمامی زوایای آن شکل بر هم منطبق شوند، محل تا شدگی را خط تقارن نامند.

بخش پذیری اعداد

حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر صفر است.
حاصل تقسیم هر عددی بر صفر تعریف نشده است. یا می توان گفت بی نهایت است.
اعدادی بر 2 قابل تقسیم هستند که یکان آنها زوج باشد.
اعدادی بر 3 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 3 قابل تقسیم باشد.
اعدادی بر 4 قابل تقسیم هستند که دو رقم آخر آنها بر 4 قابل تقسیم باشد.
هر عددی که مضربی از 100 باشد نیز بر 4 قابل تقسیم است. (چون 100 خودش بر 4 قابل تقسیم است.)
اعدادی بر 5 قابل تقسیم هستند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد.
اعدادی بر 6 قابل تقسیم هستند که بر 2 و 3 قابل تقسیم باشند.
عددی بر 8 قابل تقسیم است که یا مضربی از 1000 باشد و یا 3 رقم آخر آن بر 8 قابل تقسیم باشد.
اعدادی بر 9 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 9 قابل تقسیم باشد.
عددی بر 10 قابل تقسیم است که رقم آخر آن صفر باشد.
عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از 11 باشد.
اعدادی بر 12 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 4 قابل تقسیم باشند.
اعدادی بر 14 قابل تقسیم هستند که بر 7 و 2 قابل تقسیم باشند.
اعدادی بر 15 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 5 قابل تقسیم باشند.
هر تقسیم از چهار قسمت تشکیل شده است :
مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقیمانده.
باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت = مقسوم

 

اعداد

 • اعداد طبیعی

اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند: N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}

 • اعداد صحیح

مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.: Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}
اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3

 • اعداد اول

اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.
P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}

اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1
اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3

 • اعداد کسری 

هر عدد به صورت  که در آن a , b اعداد صحیح می باشند و b ≠0 باشد یک کسر نامیده می شود.
اعداد گویا : هر عددی که بتوان به صورت کسر نوشت یک عدد گویا است.
اعداد گویا را با Q نمایش می دهند.
هر عدد صحیح یک عدد گویاست.

 • عدد گنگ

عددی که قابل تبدیل به نسبت دو عدد درست نباشد، عدد گنگ (اصم) است.
اعداد گنگ را با (Q`) نمایش می دهند.
مجموعه اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و با (R) نمایش می دهند.
نصف / ثلث / ربع  / خمس

واحدهای شمارش

انسان (شتر و درخت خرما) = نفر
کشتی و هواپیما = فروند
پرندگان = عدد
خانه ، مغازه = باب
کتاب = جلد
کاغذ = برگ
دسته های کاغذ و مقوا = بند
پارچه و کالاهای تجاری = عدل
پارچه ندوخته = توپ
فشنگ = تیر
عکس = قطعه
اشیاء قابل شمارش(گردو، فندق و ...) = دانه
شیشه و آینه = جام
اسلحه سنگین (توپ و تانک و ....) = عراده
روزنامه و مجله = نسخه
شمع، لامپ (اشیاء نورانی) = شعله
گل و گیاه = دسته
درخت و الوار = اصله
دسته حیوانات = گله
حیوانات وحشی = قلاده
حیوانات اهلی = رأس
کفش = جفت
تلویزیون، رادیو و ... = دستگاه
فیلم، لاستیک (اشیاء مدور) = حلقه
دکمه، قرقره = جین
قالی، پتو = تخته
پارچه های شال و غیره = طاقه
فنجان = دست
اشیاء رشته مانند (کمربند و .........) = رشته

سرعت نور و صدا

سرعت نور در ثانیه = 300000 کیلومتر
مسافت طی شده نور در سال = سال نوری
برای محاسبه فاصله بین ستارگان و کهکشان ها از مقیاس سال نوری استفاده می شود و میزان آن برابر است با مسافتی که نور در طی یک سال طی می کند.
سرعت صوت (صدا) = 300 متر بر ثانیه

سرعت حرکت وسایل نقلیه

کیلومتر بر ساعت kmh
مایل بر ساعت milh

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «مقیاس ها و تبدیل واحدهای اندازه گیری» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
نمایش نظرات بیشتر

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.