ساسکس؛ منطقه ای تاریخی در جنوب انگلیس

ساسکس؛ منطقه ای تاریخی در جنوب انگلیس

ساسکس یکی از شهر های تاریخی انگلیس است که شامل دو شهرستان به نام های ساسکس غربی و ساسکس شرقی می باشد.