شکسته شدن رکورد وزنه‌برداری توسط خانم دکتر الهام حسینی

شکسته شدن رکورد وزنه‌برداری توسط خانم دکتر الهام حسینی

الهام حسینی تنها ایرانی‌ است که سنگین‌ترین وزنه‌ را در بخش زنان بالای سر برده است.