تکراری ترین نتیجه در والیبال ایران و صربستان!/ مهدی زارعی

تکراری ترین نتیجه در والیبال ایران و صربستان!/ مهدی زارعی

دیدار ایران و صربستان در لیگ ملتهای 2021، تکرار نبردی همیشگی بین رقبای قدیمی بود که باز هم به ست پنجم کشیده شد.