مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  40933 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 1 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی به گزارش آسمونی منظور...
زمان مطالعه: 4 دقیقه

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ماده 1 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

به گزارش آسمونی منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار‌نباشد.

‌ماده 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به‌ ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و‌ترابری و کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. (اصلاحی مصوب 1375/11/9)

‌تبصره – اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود‌ حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر‌تجاری آن از کشور خارج نماید.

‌ماده 4 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی‌ و خروجی ایجاد نماید.

‌ماده 5 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

بانکها موظفند تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی‌ را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.

‌ماده 6 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

به گزارش آسمونی سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای‌ احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلیل در آمد‌ عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و هر گونه تغییر کاربری‌ آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد.

‌تبصره – تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت‌ موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت‌پرداخت شود.

law-development-tourism-industry
law-development-tourism-industry

ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به‌عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی‌ و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.  (اصلاحی مصوب 1375/11/9)

تبصره 1- مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است. (الحاقی مصوب 1375/11/9)

تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات‌ سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می‌کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در‌صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و تعطیل دایمی محل کار‌محکوم خواهند شد. (الحاقی مصوب 1375/11/9)

‌تبصره 3- میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره 2 هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری ‌بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد. (الحاقی مصوب 1375/11/9)

‌تبصره 4- میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب 1375/11/9)

تبصره 5- وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا معادل صد درصد (100%)‌ آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش‌ فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود. (الحاقی مصوب 1375/11/9)

تبصره 6 – آیین‌نامه اجرایی این ماده و سایر آیین‌نامه‌هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب 1375/11/9)

‌تبصره 7- کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.(الحاقی مصوب 1375/11/9)

‌ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

به گزارش آسمونی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

‌ماده 9 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن‌زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون می‌گردد.

‌ماده 10 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

کلیه مراکز، هتل‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهادها و ارگانهای دیگر است به جز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار‌می‌گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل‌ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته‌اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی‌ قرار می‌گیرد.

‌تبصره – در پایان مهلت قانونی هر گونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با‌متصرف بر خورد خواهد شد.

‌ماده 11 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 12 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

به گزارش آسمونی از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید