کد مطلب:  26752  درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ

پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ

تاریخ ایران به دلیل قدمت زیادی که دارد، از ابتدا تا کنون پادشاهان و رهبران زیادی در دوره های مختلف تاریخ...
زمان مطالعه: 3 دقیقه
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ

تاریخ ایران به دلیل قدمت زیادی که دارد، از ابتدا تا کنون پادشاهان و رهبران زیادی در دوره های مختلف تاریخ داشته است. اگر می خواهید با پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ آشنا شوید این بخش آسمونی را حتما مطالعه نمایید چرا که اسامی پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ را برای شما عزیزان فهرست کرده ایم.

پادشاهی ماد در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ :

 1. دیااکو
 2. فرورتیش
 3. هووخشتر
 4. اژی دهاک

پادشاهی هخامنشیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ :

 1. کورش بزرگ هخامنشی
 2. کمبوجیـه
 3. گئومات
 4. داریوش
 5. خشایارشا
 6. ارتخشـیر اول
 7. خشایارشا دوم
 8. سغدیانس
 9. داریوش دوم
 10. اردشیر دوم
 11. اردشیر سوم
 12. آراسک
 13. داریوش سوم

سلوکیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. سلوکوس اول
 2. آنتیوخوس اول
 3. آنتیوخوس دوم

پادشاهی اشکانیـان:

 1. ارشـک بزرگ
 2. تیرداد
 3. اردوان اول
 4. فریاپات
 5. فرهاد اول
 6. مهرداد اول
 7. فرهاد دوم
 8. اردوان دوم
 9. مهرداد دوم
 10. سندروک
 11. فرهاد سوم
 12. مهرداد سوم
 13. ارد اول
 14. فرهاد چهارم
 15. فرهاد پنجم
 16. ارد دوم
 17. واتان اول
 18. اردوان سوم
 19. بلاش اول
 20. اردوان چهارم
 21. خسرو
 22. بلاش دوم
 23. بلاش سوم-چهارم
 24. بلاش پنجم
 25. اردوان پنجم
kings-leaders-of-iran-history
kings-leaders-of-iran-history

ساسانیان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. اردشیر بابـکان
 2. شاپور اول
 3. هرمز اول
 4. بهرام اول
 5. بهرام دوم
 6. بهرام سوم
 7. نرسی
 8. هرمز دوم
 9. آذرنرسی
 10. شاپور دوم
 11. اردشیر دوم
 12. شاپور سوم
 13. بهرام چهارم
 14. یزدگرد اول
 15. هرمز سوم
 16. فیروز اول
 17. بلاش
 18. قباد اول (بار اول)
 19. جاماسب
 20. قباد اول (بار دوم)
 21. خسرو انوشیـروان
 22. هرمز چهارم
 23. خسرو پرویز
 24. قباد دوم
 25. اردشیر سوم
 26. خسرو سوم
 27. جوانشیر
 28. بانو پوراندخت
 29. گشتاسب بنده
 30. بانو آزرمیدخت
 31. هرمز پنجم
 32. خسرو چهارم
 33. فیروز دوم
 34. خسروپنجم فرخزاد
 35. یزدگـرد سوم

پادشاهی طاهریـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. طاهر ذوالیمینین
 2. طلحه بن طاهر
 3. عبدالله بن طاهر
 4. طاهر بن عبدالله

پادشاهی صفـاریـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. یعقـوب لیث صفاری
 2. عمرو لیث صفاری

پادشاهی سامانیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. امیراسماعیل سامانی
 2. ابونصـر احمد سامانی
 3. ابوالحسن نصر سامانی

پادشاهی زیاریان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. مردآویچ زیاری
 2. وشـمگیر زیاری
 3. بهسـتون زیاری
 4. کاووس زیاری
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ

سلسله غزنویـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. سلطان محمود غزنوی
 2. سلطان محمد غزنوی
 3. سلطان مسعود غزنوی

پادشاهی سلجوقیـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. رکن الدین طغرل
 2. عضدالدین الب ارسـلان
 3. معزالدین ملکشـاه
 4. ابوالمظفر برکیـارق

پادشاهی خوارزمشاهیان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. قطب الدین محمد خوارزمشاه
 2. علاءالدین ابوالمظفر خوارزمشاه
 3. تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان خوارزمشاه
 4. جلال الدین محمود خوارزمشاه
 5. علاءالدین تکش خوارزمشاه
 6. سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه
 7. سلطان جلال الدین منکبرنی

ایـلخانان مغول در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. هلاکو
 2. آباقاخان
 3. سلطان احمد تگودار
 4. ارغـون خان
 5. گیخاتـون
 6. بایدوخان
 7. غازان خان
 8. اولجایـتو خدابنده
 9. ابوسعید بهادرخان
 10. ارپاگاوون
 11. موسی خان
 12. محمدخان
 13. ساتی بیک
 14. جهان تیمور
 15. سلیمان خان
 16. طغاتیمور خان
 17. انوشیروان عادل

سربداران در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. خواجه یحیی کرابی
 2. شاه خواجه ظهیر کرابی
 3. پهلوان حیدر قصاب
 4. میرزا لطف الله
 5. شاه پهلوان حسن دامغانی
 6. شاه خواجه نجم الدین علی مؤیـد
kings-leaders-of-iran-history
kings-leaders-of-iran-history

ناصر الدین شاه قاجار

تیـموریـان در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. تیـمور بزرگ گورکانی
 2. شاهرخ میرزا
 3. میرزا الغ بیک
 4. شاه میرزا عبداللطیف
 5. میرزا عبدالله
 6. میرزا بابر
 7. ابوسعیـد

پادشاهی آق قویونلـو در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. شاه حسن بیک
 2. شاه سلطان خلیل
 3. یعقوب بیک
 4. بایسنقـر
 5. شاه رسـتم
 6. شاه احمد
 7. الوند بیک

سلسله صفـویه در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. شاه اسماعیل صفـوی
 2. شاه تهماسب اول
 3. شاه اسماعیل دوم
 4. سلطان محمد خدابنده
 5. شاه عباس اول
 6. شاه صفـی
 7. شاه عباس دوم
 8. شاه سلیمان صفوی
 9. شاه سلطان حسین صفوی
 10. شاه تهماسب دوم
 11. شاه عباس سوم

پادشاهی افشار در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. نادرشاه افشار
 2. عادلشـاه افشار
 3. ابراهیم شاه افشار
 4. شاهرخ شاه افشار

سلسله زندیه در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. کریـم خان زند
 2. ابوالفتح خان زند
 3. علیمرادخان زند (بار اول)
 4. محمدعلیخان زند
 5. صادقخان زند
 6. علیمرادخان زند (بار دوم)
 7. شاه جعفرخان زند
 8. شاه لطفعلـی خان زند

پادشاهی قـاجار در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. آغا محمدخان قاجار
 2. فتحعلی شاه قاجار
 3. محمدشاه قاجار
 4. ناصرالدین شاه قاجار
 5. مظفرالدین شاه قاجار
 6. محمدعلی شاه قاجار
 7. احمدشاه قاجار
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ
پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ

پادشاهی پهـلوی در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. رضـا خان پهلـوی
 2. محمـدرضا پهـلوی

جمهوری اسلامی در میان پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ:

 1. روح الله خمینی (امام خمینی)
 2. سید علی خامنه ای (امام خامنه ای)

 

: برای دریافت مشاوره درباره پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «پادشاهان و رهبران ایران در طول تاریخ» در کادر زیر بنویسید :

6 - 4 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید