کد مطلب:  4579 
27 نظر
27 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
اسامی پادشاهان ایران

اسامی پادشاهان ایران

نام های پادشاهان ایرانی را به ترتیب سلسله تشکیل شده گرد آوری کرده ایم که در این بخش از آسمونی، مشاهده می کنید.
زمان مطالعه: 5 دقیقه

فهرست سلسله ها و پادشاهان ایران

| مادها |

 • دیاکو (701 پیش از میلاد)
 • فرورتیش (675 - 653 پیش از میلاد)
 • هووخشتره (625 - 585 پیش از میلاد)
 • ایشتوویگو (549 - 589 پیش از میلاد)

| هخامنشیان |

 • کوروش بزرگ (پیرامون 559 - 529 پیش از میلاد)
 • کمبوجیه ( 530 - 522 پیش از میلاد)
 • گئومات (522 پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
 • داریوش بزرگ - داریوش یکم (522- 486 پیش از میلاد)
 • خشایارشا (485 - 465 پیش از میلاد)
 • اردشیر یکم (465 - 424 پیش از میلاد)
 • خشایارشای دوم (424 پیش از میلاد)
 • سغدیانوس (424 - 423 پیش از میلاد)
 • داریوش دوم (423 - 404 پیش از میلاد)
 • اردشیر دوم (404 - 358 پیش از میلاد)
 • اردشیر سوم (358 - 338 پیش از میلاد)
 • اردشیر چهارم (338 - 336 پیش از میلاد)
 • داریوش سوم (336 - 330 پیش از میلاد)

| سلوکیان |

 • سلوکوس یکم (از 312 تا 280 پیش از میلاد)
 • آنتیوخوس یکم (از 280 تا 261 پیش از میلاد)
 • آنتیوخوس دوم (261 تا 246 پیش از میلاد)

| پارت ها |

 • ارشک (اشک یکم) (ح250- ح247 پ.م)
 • تیرداد یکم (اشک دوم) (ح247- ح211 پ.م)
 • اَردوان یکم (اشک سوم) (ح211- ح191 پ.م)
 • فریاپت (اشک چهارم) (ح191- ح176 پ.م)
 • فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح176- ح171 پ.م)
 • مهرداد یکم (اشک ششم) (ح171- ح138 یا137 پ.م)
 • فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح138 یا 137- ح128 پ.م)
 • اردوان دوم (اشک هشتم) (ح128- ح123 پ.م)
 • مهرداد دوم (اشک نهم) (ح123- 87 پ.م)
 • گودرز نخست (91 - 78؟)
 • اُرُد نخست (78 - ؟)
 • سیناتروک (اشک دهم) (76 یا 75- 70 یا 69 پ.م)
 • فرهاد سوم (اشک یازدهم) (70 یا 69- 58 یا 57 پ.م)
 • مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (58 یا 57- 56 پ.م)
 • اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح56- 37 یا 36 پ.م)
 • فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح37- 2 پ.م)
 • تیرداد دوم (32 - ح30 پ.م)
 • فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (2 پ.م- 4 م)
 • ملکه موزا (2 پ.م- 4 م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
 • اُرد سوم (اشک شانزدهم) (4- 6 یا 7 م)
 • ونُن یکم (اشک هفدهم) (7 یا 8- 12 م)
 • اردوان سوم (اشک هیجدهم) (12- 39 یا 40 م)
 • تیرداد سوم (ح36 م)
 • وردان (اشک نوزدهم) (39 یا 40- 45 م)
 • گودرز دوم (اشک بیستم) (41- 45 م)
 • ونن دوم (اشک بیست و یکم) (51 م)
 • بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (51- 77 یا 78 م)
 • پاکور (اشک بیست و سوم) (78- 108 یا 110 م)
 • اردوان چهارم (108- 110 م)
 • خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح110- 128 یا 129 م)
 • بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (128 یا 129- 147 م)
 • مهرداد چهارم (128؟ یا 129؟- 147؟ م)
 • بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (147- 191 م)
 • بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (191- 208 م)
 • بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (208- ح216 م)
 • اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح216- 226 م)
 • بلاش ششم
 • اردوازد

| ساسانیان |

 • اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون 224-243)
 • شاپور یکم (پیرامون 3/242-272)
 • هرمز یکم (272-273)
 • بهرام یکم (273-276)
 • بهرام دوم (276-293)
 • بهرام سوم (293)
 • نرسی (293-302)
 • هرمز دوم (302-310)
 • آذرنرسی (310)
 • شاپور دوم (ذوالاکتاف) (310-379)
 • اردشیر دوم (379-383)
 • شاپور سوم (383-388)
 • بهرام چهارم (388-399)
 • یزدگرد یکم (399-421)
 • بهرام پنجم (بهرام گور) (421-439)
 • یزدگرد دوم (439-457)
 • هرمز سوم (459-457)
 • پیروز یکم (458-484)
 • بلاش (484-488)
 • قباد یکم (488-497)
 • جاماسب (497-499)
 • قباد یکم (499-531) (پادشاهی دوباره)
 • خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (531-579)
 • هرمز چهارم (ترک‌زاد) (579-590)
 • بهرام ششم (590-591)
 • خسرو دوم (خسرو پرویز) (591-628)
 • قباد دوم (شیرویه) (628)
 • اردشیر سوم (628-630)
 • شهربراز (630)
 • خسرو سوم (630)
 • جوانشیر (630)
 • پوراندخت (630-631)
 • پیروز دوم (631)
 • آزرمی دخت (631)
 • هرمز پنجم (631)
 • خسرو چهارم (631)
 • پیروز دوم (631)
 • خسرو پنجم (631)
 • یزدگرد سوم (632-651)
 • تازش تازیان (651)

| گاوباریان |

 • گیل گیلانشاه
 • دابویه
 • فرخان بزرگ
 • اسپهبد دازمهر
 • فرخان کوچک
 • خورشید

| باوندیان|
1- شاخه کیوسیه

 • باو
 • سهراب یکم
 • مهرمردان
 • سهراب دوم
 • شروین یکم
 • شهریار یکم
 • شاپور
 • جعفر
 • کارن یکم
 • رستم یکم
 • شروین دوم
 • شهریار دوم
 • دارا
 • شهریار سوم

2- شاخه اسپهبدیه

 • شهریار چهاروم
 • کارن دوم
 • رستم دوم
 • علی یکم
 • رستم سوم
 • حسن یکم
 • اردشیر یکم
 • رستم چهارم

3- شاخه کینخواریه

 • اردشیر دوم
 • ممد
 • علی دوم
 • یزدگرد
 • شهریار پنجم
 • کیخسرو
 • شرف الملوک
 • حسن

| طاهریان |

 • طاهر بن حسین (طاهر ذوالیمینین)
 • طلحه بن طاهر
 • علی بن طاهر
 • عبدالله بن طاهر
 • طاهر بن عبدالله
 • محمد بن طاهر بن عبدالله

| صفاریان |

 • یعقوب لیث
 • عمرو لیث
 • طاهر بن محمد بن عمرولیث
 • لیث بن علی بن لیث
 • محمد بن علی بن لیث
 • احمد بن محمد بن خلف
 • خلف بن احمد

| علویان تبرستان |

 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر

| سامانیان |

 • اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی (295 – 279 ه‍.ق.)
 • احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید (301 – 259 ه‍.ق.)
 • نصر بن احمد، نامی به امیر سعید (331 – 301 ه‍.ق.)
 • نوح بن نصر، نامی به امیر حمید (343 – 331 ه‍.ق.)
 • عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید (350 – 343 ه‍.ق.)
 • منصوربن نوح، نامی به امیر سدید (365 – 350 ه‍.ق.)
 • نوح بن منصور، نامی به امیر رضی (387 – 365 ه‍.ق.)
 • منصور بن نوح (389 – 387 ه‍.ق.)
 • عبدالملک بن نوح (389 – 389 ه‍.ق.)

| زیاریان |

 • مرداویج زیاری
 • وشمگیر
 • بیستون پسر وشمگیر
 • قابوس پسر وشمگیر
 • منوچهر پسر قابوس
 • انوشیروان پسر منوچهر

| بوییان |

 • علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله
 • فنا خسرو بن حسن معروف به عضدالدوله

| غزنویان |

 • ناصرالدین سبکتکین
 • اسماعیل پسر سبکتکین
 • سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)
 • محمد پسر محمود
 • سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود)
 • مودود پسر مسعود
 • مسعود دوم پسر مودود
 • علی پسر مسعود
 • عبدالرشید پسر محمود
 • طغرل غاصب
 • فرخزاد پسر مسعود
 • ابراهیم پسر مسعود
 • مسعود سوم پسر ابراهیم
 • شیرزاد پسر مسعود
 • ارسلانشاه پسر مسعود
 • بهرامشاه پسر مسعود
 • خسروشاه پسر بهرامشاه
 • خسرو ملک پسر خسروشاه

| سلجوقیان |

 • طغرل بیک
 • الب ارسلان
 • ملکشاه
 • برکیارق
 • محمد بن ملکشاه
 • احمد سنجر
 • محمود

| خوارزمشاهیان |

 • قطب الدین محمد
 • علاء الدین اتسز
 • جلال الدین سلطانشاه
 • علاء الدین تکش
 • علاءالدین محمد
 • جلال الدین منکبرنی

| ایلخانان |

 • هولاکو
 • اباقاخان هولاکو
 • سلطان احمد تکودار بن هولاکو
 • ارغون‌خان بن اباقا
 • گیخاتون بن اباقا
 • بایدوخان بن طرغان‌
 • غازان بن ارغون
 • اولجایتو خدابنده بن ارغون
 • ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو
 • ارپاگاون
 • موسی خان
 • محمد خان
 • ساتی بیک
 • شاه جهان ایلخانی
 • سلیمان خان
 • طغا تیمورخان
 • انوشیروان عادل

| دودمان‌های محلی |

- جلایریان

 • شیخ حسن بزرگ (736ق)
 • شیخ اویس بهادرخان (757ق)
 • جلال‌الدین حسین‌خان (776ق)
 • غیاث‌الدین سلطان احمد بهادر (783ق)
 • شاه محمود (814-813ق)

- آل مظفر یا مظفریان

 • مبارزالدین محمد (59-718 / 58-1318)
 • شاه محمود (76-759 / 74-1358)
 • عمادالدین احمد (95-786 / 93-1384)
 • نصره الدین شاه یحیی (95-764 / 93-1363)
 • شاه شجاع
 • زین العابدین بن شاه شجاع(89-786 / 87-1384)
 • شاه منصور (95-790 / 93-1388)
 • آل اینجو  

| کیاییان |

 • سید امیر کیای مَلاطی ، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (763ـ776) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (729ـ799) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (829 ـ837) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (837 ـ851) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: 851ـ883) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

| تیموریان |

 • تیمور لنگ
 • خلیل سلطان
 • شاهرخ
 • الغ بیگ
 • عبدالله میرزا
 • بابر تیموری
 • ابو سعید
 • سلطان احمد
 • سلطان محمود
 • سلطان حسین بایقرا

| قراقویونلو |

 • قرامحمد
 • قرایوسف
 • قرااسکندر
 • جهانشاه
 • حسن علی فرزند جهانشاه

| آق قویونلو |

 • قره عثمان
 • حمزه
 • نورالدین علی
 • اوزون حسن
 • سلطان خلیل
 • یعقوب

| صفویان |

 • شاه اسماعیل یکم
 • شاه طهماسب یکم
 • شاه اسماعیل دوم
 • شاه محمد خدابنده
 • شاه عباس یکم
 • شاه صفی
 • شاه عباس دوم
 • شاه سلیمان
 • شاه سلطان حسین
 • شاه طهماسب دوم
 • شاه عباس سوم

| افشاریان |

| زندیان |

 • کریم‌خان زند
 • زکی‌خان زند
 • ابوالفتح‌خان زند
 • صادق‌خان زند
 • علی‌مرادخان زند
 • جعفرخان زند
 • صیدمرادخان زند
 • لطفعلی‌خان زند

| قاجار |

 • آقا محمدخان قاجار
 • فتحعلی شاه
 • محمد شاه
 • ناصرالدین شاه
 • مظفرالدین شاه
 • محمدعلی شاه
 • احمد شاه

| پهلوی |

 • رضاشاه پهلوی
 • محمدرضاشاه پهلوی
: برای دریافت مشاوره درباره اسامی پادشاهان ایران فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «اسامی پادشاهان ایران» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید