بروزرسانی در 1 هفته پیش
کد مطلب: 4579 درج نظر
اسامی پادشاهان ایران
زمان مطالعه: 5 دقیقه
نام های پادشاهان ایرانی را به ترتیب سلسله تشکیل شده گرد آوری کرده ایم که در این بخش از آسمونی، مشاهده می کنید.
سرفصل های این مطلب:[بستن]

فهرست سلسله ها و پادشاهان ایران

| مادها |

 • دیاکو (701 پیش از میلاد)
 • فرورتیش (675 - 653 پیش از میلاد)
 • هووخشتره (625 - 585 پیش از میلاد)
 • ایشتوویگو (549 - 589 پیش از میلاد)

| هخامنشیان |

 • کوروش بزرگ (پیرامون 559 - 529 پیش از میلاد)
 • کمبوجیه ( 530 - 522 پیش از میلاد)
 • گئومات (522 پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
 • داریوش بزرگ - داریوش یکم (522- 486 پیش از میلاد)
 • خشایارشا (485 - 465 پیش از میلاد)
 • اردشیر یکم (465 - 424 پیش از میلاد)
 • خشایارشای دوم (424 پیش از میلاد)
 • سغدیانوس (424 - 423 پیش از میلاد)
 • داریوش دوم (423 - 404 پیش از میلاد)
 • اردشیر دوم (404 - 358 پیش از میلاد)
 • اردشیر سوم (358 - 338 پیش از میلاد)
 • اردشیر چهارم (338 - 336 پیش از میلاد)
 • داریوش سوم (336 - 330 پیش از میلاد)

| سلوکیان |

 • سلوکوس یکم (از 312 تا 280 پیش از میلاد)
 • آنتیوخوس یکم (از 280 تا 261 پیش از میلاد)
 • آنتیوخوس دوم (261 تا 246 پیش از میلاد)

| پارت ها |

 • ارشک (اشک یکم) (ح250- ح247 پ.م)
 • تیرداد یکم (اشک دوم) (ح247- ح211 پ.م)
 • اَردوان یکم (اشک سوم) (ح211- ح191 پ.م)
 • فریاپت (اشک چهارم) (ح191- ح176 پ.م)
 • فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح176- ح171 پ.م)
 • مهرداد یکم (اشک ششم) (ح171- ح138 یا137 پ.م)
 • فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح138 یا 137- ح128 پ.م)
 • اردوان دوم (اشک هشتم) (ح128- ح123 پ.م)
 • مهرداد دوم (اشک نهم) (ح123- 87 پ.م)
 • گودرز نخست (91 - 78؟)
 • اُرُد نخست (78 - ؟)
 • سیناتروک (اشک دهم) (76 یا 75- 70 یا 69 پ.م)
 • فرهاد سوم (اشک یازدهم) (70 یا 69- 58 یا 57 پ.م)
 • مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (58 یا 57- 56 پ.م)
 • اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح56- 37 یا 36 پ.م)
 • فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح37- 2 پ.م)
 • تیرداد دوم (32 - ح30 پ.م)
 • فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (2 پ.م- 4 م)
 • ملکه موزا (2 پ.م- 4 م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
 • اُرد سوم (اشک شانزدهم) (4- 6 یا 7 م)
 • ونُن یکم (اشک هفدهم) (7 یا 8- 12 م)
 • اردوان سوم (اشک هیجدهم) (12- 39 یا 40 م)
 • تیرداد سوم (ح36 م)
 • وردان (اشک نوزدهم) (39 یا 40- 45 م)
 • گودرز دوم (اشک بیستم) (41- 45 م)
 • ونن دوم (اشک بیست و یکم) (51 م)
 • بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (51- 77 یا 78 م)
 • پاکور (اشک بیست و سوم) (78- 108 یا 110 م)
 • اردوان چهارم (108- 110 م)
 • خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح110- 128 یا 129 م)
 • بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (128 یا 129- 147 م)
 • مهرداد چهارم (128؟ یا 129؟- 147؟ م)
 • بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (147- 191 م)
 • بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (191- 208 م)
 • بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (208- ح216 م)
 • اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح216- 226 م)
 • بلاش ششم
 • اردوازد

| ساسانیان |

 • اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون 224-243)
 • شاپور یکم (پیرامون 3/242-272)
 • هرمز یکم (272-273)
 • بهرام یکم (273-276)
 • بهرام دوم (276-293)
 • بهرام سوم (293)
 • نرسی (293-302)
 • هرمز دوم (302-310)
 • آذرنرسی (310)
 • شاپور دوم (ذوالاکتاف) (310-379)
 • اردشیر دوم (379-383)
 • شاپور سوم (383-388)
 • بهرام چهارم (388-399)
 • یزدگرد یکم (399-421)
 • بهرام پنجم (بهرام گور) (421-439)
 • یزدگرد دوم (439-457)
 • هرمز سوم (459-457)
 • پیروز یکم (458-484)
 • بلاش (484-488)
 • قباد یکم (488-497)
 • جاماسب (497-499)
 • قباد یکم (499-531) (پادشاهی دوباره)
 • خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (531-579)
 • هرمز چهارم (ترک‌زاد) (579-590)
 • بهرام ششم (590-591)
 • خسرو دوم (خسرو پرویز) (591-628)
 • قباد دوم (شیرویه) (628)
 • اردشیر سوم (628-630)
 • شهربراز (630)
 • خسرو سوم (630)
 • جوانشیر (630)
 • پوراندخت (630-631)
 • پیروز دوم (631)
 • آزرمی دخت (631)
 • هرمز پنجم (631)
 • خسرو چهارم (631)
 • پیروز دوم (631)
 • خسرو پنجم (631)
 • یزدگرد سوم (632-651)
 • تازش تازیان (651)

| گاوباریان |

 • گیل گیلانشاه
 • دابویه
 • فرخان بزرگ
 • اسپهبد دازمهر
 • فرخان کوچک
 • خورشید

| باوندیان|
1- شاخه کیوسیه

 • باو
 • سهراب یکم
 • مهرمردان
 • سهراب دوم
 • شروین یکم
 • شهریار یکم
 • شاپور
 • جعفر
 • کارن یکم
 • رستم یکم
 • شروین دوم
 • شهریار دوم
 • دارا
 • شهریار سوم

2- شاخه اسپهبدیه

 • شهریار چهاروم
 • کارن دوم
 • رستم دوم
 • علی یکم
 • رستم سوم
 • حسن یکم
 • اردشیر یکم
 • رستم چهارم

3- شاخه کینخواریه

 • اردشیر دوم
 • ممد
 • علی دوم
 • یزدگرد
 • شهریار پنجم
 • کیخسرو
 • شرف الملوک
 • حسن

| طاهریان |

 • طاهر بن حسین (طاهر ذوالیمینین)
 • طلحه بن طاهر
 • علی بن طاهر
 • عبدالله بن طاهر
 • طاهر بن عبدالله
 • محمد بن طاهر بن عبدالله

| صفاریان |

 • یعقوب لیث
 • عمرو لیث
 • طاهر بن محمد بن عمرولیث
 • لیث بن علی بن لیث
 • محمد بن علی بن لیث
 • احمد بن محمد بن خلف
 • خلف بن احمد

| علویان تبرستان |

 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر

| سامانیان |

 • اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی (295 – 279 ه‍.ق.)
 • احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید (301 – 259 ه‍.ق.)
 • نصر بن احمد، نامی به امیر سعید (331 – 301 ه‍.ق.)
 • نوح بن نصر، نامی به امیر حمید (343 – 331 ه‍.ق.)
 • عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید (350 – 343 ه‍.ق.)
 • منصوربن نوح، نامی به امیر سدید (365 – 350 ه‍.ق.)
 • نوح بن منصور، نامی به امیر رضی (387 – 365 ه‍.ق.)
 • منصور بن نوح (389 – 387 ه‍.ق.)
 • عبدالملک بن نوح (389 – 389 ه‍.ق.)

| زیاریان |

 • مرداویج زیاری
 • وشمگیر
 • بیستون پسر وشمگیر
 • قابوس پسر وشمگیر
 • منوچهر پسر قابوس
 • انوشیروان پسر منوچهر

| بوییان |

 • علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله
 • فنا خسرو بن حسن معروف به عضدالدوله

| غزنویان |

 • ناصرالدین سبکتکین
 • اسماعیل پسر سبکتکین
 • سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)
 • محمد پسر محمود
 • سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود)
 • مودود پسر مسعود
 • مسعود دوم پسر مودود
 • علی پسر مسعود
 • عبدالرشید پسر محمود
 • طغرل غاصب
 • فرخزاد پسر مسعود
 • ابراهیم پسر مسعود
 • مسعود سوم پسر ابراهیم
 • شیرزاد پسر مسعود
 • ارسلانشاه پسر مسعود
 • بهرامشاه پسر مسعود
 • خسروشاه پسر بهرامشاه
 • خسرو ملک پسر خسروشاه

| سلجوقیان |

 • طغرل بیک
 • الب ارسلان
 • ملکشاه
 • برکیارق
 • محمد بن ملکشاه
 • احمد سنجر
 • محمود

| خوارزمشاهیان |

 • قطب الدین محمد
 • علاء الدین اتسز
 • جلال الدین سلطانشاه
 • علاء الدین تکش
 • علاءالدین محمد
 • جلال الدین منکبرنی

| ایلخانان |

 • هولاکو
 • اباقاخان هولاکو
 • سلطان احمد تکودار بن هولاکو
 • ارغون‌خان بن اباقا
 • گیخاتون بن اباقا
 • بایدوخان بن طرغان‌
 • غازان بن ارغون
 • اولجایتو خدابنده بن ارغون
 • ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو
 • ارپاگاون
 • موسی خان
 • محمد خان
 • ساتی بیک
 • شاه جهان ایلخانی
 • سلیمان خان
 • طغا تیمورخان
 • انوشیروان عادل

| دودمان‌های محلی |

- جلایریان

 • شیخ حسن بزرگ (736ق)
 • شیخ اویس بهادرخان (757ق)
 • جلال‌الدین حسین‌خان (776ق)
 • غیاث‌الدین سلطان احمد بهادر (783ق)
 • شاه محمود (814-813ق)

- آل مظفر یا مظفریان

 • مبارزالدین محمد (59-718 / 58-1318)
 • شاه محمود (76-759 / 74-1358)
 • عمادالدین احمد (95-786 / 93-1384)
 • نصره الدین شاه یحیی (95-764 / 93-1363)
 • شاه شجاع
 • زین العابدین بن شاه شجاع(89-786 / 87-1384)
 • شاه منصور (95-790 / 93-1388)
 • آل اینجو  

| کیاییان |

 • سید امیر کیای مَلاطی ، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (763ـ776) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (729ـ799) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (829 ـ837) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (837 ـ851) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: 851ـ883) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

| تیموریان |

 • تیمور لنگ
 • خلیل سلطان
 • شاهرخ
 • الغ بیگ
 • عبدالله میرزا
 • بابر تیموری
 • ابو سعید
 • سلطان احمد
 • سلطان محمود
 • سلطان حسین بایقرا

| قراقویونلو |

 • قرامحمد
 • قرایوسف
 • قرااسکندر
 • جهانشاه
 • حسن علی فرزند جهانشاه

| آق قویونلو |

 • قره عثمان
 • حمزه
 • نورالدین علی
 • اوزون حسن
 • سلطان خلیل
 • یعقوب

| صفویان |

 • شاه اسماعیل یکم
 • شاه طهماسب یکم
 • شاه اسماعیل دوم
 • شاه محمد خدابنده
 • شاه عباس یکم
 • شاه صفی
 • شاه عباس دوم
 • شاه سلیمان
 • شاه سلطان حسین
 • شاه طهماسب دوم
 • شاه عباس سوم

| افشاریان |

| زندیان |

 • کریم‌خان زند
 • زکی‌خان زند
 • ابوالفتح‌خان زند
 • صادق‌خان زند
 • علی‌مرادخان زند
 • جعفرخان زند
 • صیدمرادخان زند
 • لطفعلی‌خان زند

| قاجار |

 • آقا محمدخان قاجار
 • فتحعلی شاه
 • محمد شاه
 • ناصرالدین شاه
 • مظفرالدین شاه
 • محمدعلی شاه
 • احمد شاه

| پهلوی |

 • رضاشاه پهلوی
 • محمدرضاشاه پهلوی

ثبت نظر درباره «اسامی پادشاهان ایران»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت