کد مطلب:  283 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
اگر گناه وزن داشت

اگر گناه وزن داشت

اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد ؛ تو از کوله بار سنگین خویش ناله میکردی ... و...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

اگر گناه وزن داشت
اگر گناه وزن داشت

اگر گناه وزن داشت

هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد ؛تو از کوله بار سنگین خویش ناله میکردی ...و من شاید ؛ کمر شکسته ترین بودماگر غرور نبود   ؛چشمهایمان به جای لبهایمان سخن نمیگفتند ؛و ما کلام محبت را در میان نگاههای گهگاهمان جستجونمیکردیماگر دیوار نبود   ؛ نزدیک تر بودیم ؛با اولین خمیازه به خواب میرفتیمو هر عادت مکرر را در میان 24 زندان حبس نمیکردیماگر خواب حقیقت داشت   ؛همیشه خواببودیمهیچ رنجی بدون گنج نبود ...ولی گنج ها شاید بدون رنج بودنداگر همه ثروت داشتند   ؛دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پر ستیدندو یکنفر در کنار خیابان خواب گندم نمیدید ؛تا دیگران از سر جوانمردی ؛بی ارزش ترین سکههاشان را نثار او کننداما بی گمان صفا و سادگی میمرد ....اگر همه ثروت داشتنداگر مرگ نبود   ؛همه کافر بودند ؛و زندگی بی ارزشترین کالا بودترس نبود ؛ زیبایی نبود ؛ و خوبی هم شایداگر عشق نبود   ؛به کدامین بهانه میگریستیم ومیخندیدیم؟کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب میاوردیم؟آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم   ....اگر عشق نبوداگر کینه نبود ؛قلبها تمامی حجم خود را در اختیار عشق میگذاشتنداگر خداوند  ؛یک روز آرزوی انسانرا برآورده میکردمن بی گماندوباره دیدن تو را آرزو میکردم و تو نیزهرگز ندیدن مراانگاه نمیدانم

براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت- نوشته ای از :  دکتر علی شریعتی: برای دریافت مشاوره درباره اگر گناه وزن داشت فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «اگر گناه وزن داشت» در کادر زیر بنویسید :

2 * 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید