ارزیابی مهاجرت
کد مطلب:  5782 
2 نظر
مادرم دوستت دارم

مادرم دوستت دارم

محبت های مادر بی انتهاست و همه ما باید قدردان محبتشان باشیم. داستانی کوتاه مادر را در این بخش بخوانید.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

در آستانه ی روز مادر داستانی کوتاه را در این بخش آسمونی برایتان قرار داده ایم با عنوان مادرم دوستت دارم، این داستان زیبا را از دست ندهید.

داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﭘﺴﺮکی ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﮐـﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﻮد رﻓﺖ، و ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او داد. ﻣﺎدر، ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ، ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ. ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:

2400 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای اﺻﻼح ﭼﻤﻦ
900 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺗﺎﻗﻢ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ
1600 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
1100 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ
700 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻇﺮف آﺷﻐﺎل
2400 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ » ﺻﺪآﻓﺮﯾﻦ « از ﻣﻌﻠﻢ
5700 ﺗﻮﻣﺎن ‫ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺣﯿﺎط و ﺑﯿﻞ زدن ﺑﺎﻏﭽﻪ
21200 ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎدر

‫ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد، ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ، و ﭘﺴﺮ درﺻﺪد ﺧﻮاﻧﺪن اﻓﮑﺎر و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ذﻫﻦ ﻣﺎدر ﺧﻄﻮر ﻣﯿﮑﺮد. ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪ ای، ﻣﺎدر ﻗﻠﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را روی آن ﻧﻮﺷﺖ:

‫ﺑﺮای ﻧﻪ ﻣﺎه ﺣﻤﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻪ در درون ﻣﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮدی، ﻣﺠﺎﻧﯽ!
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ ام، از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮده ام و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ات دﻋﺎ ﮐﺮده ام، ﻣﺠﺎﻧﯽ!
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ، و اﺷﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻣﺴﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ای، ﻣﺠﺎﻧﯽ!
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ، ﻣﺠﺎﻧﯽ!
‫ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس ﺑﻮد، و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﺳـﺮ ‫راﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﺠﺎﻧﯽ!
‫ﺑﺮای اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎ، ﻏﺬاﻫﺎ، ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ، و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن بینیت، ﭘﺴﺮم ﻣﺠﺎﻧﯽ!
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ، ﻣﺠﺎﻧﯽ!

‫ﺑﻠﻪ دوﺳﺘﺎن، وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭘﺴﺮک ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳﺎﻧﺪ، داﻧﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ اﺷﮏ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺻﺎف در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎدرش ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و‫ ﮔﻔﺖ: "ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ دارم".

و ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻄﯽ درﺷﺖ زﯾـﺮ ‫دﺳﺘﺨﻂ ﻣﺎدرش ﻧﻮشت: «ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ»

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

روز زن را به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا و روز زن تبریک می گوییم. ان شاالله که تمام فرزندان، قدر محبت های مادرشان را بدانند و سپاسگزار آنها باشند.

نظر خود را درباره «مادرم دوستت دارم» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره مادرم دوستت دارم فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید