کد مطلب:  8941 
6 نظر
6 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
سوتی های دخترانه (طنز)

سوتی های دخترانه (طنز)

    استاد داشت قطعات داخل کیس کامپیوتر رو نشون می داد، یکی از دخترا گفت: استاد! ویندوزش کجاست؟!!! . استاد...
زمان مطالعه: 4 دقیقه

   

استاد داشت قطعات داخل کیس کامپیوتر رو نشون می داد، یکی از دخترا گفت: استاد! ویندوزش کجاست؟!!!
.
استاد ایستاده مرد.... !
 
 
*******************************
 
مورد داشتیم دختره زنگ زده فرودگاه پرسیده ببخشید پرواز تهران مشهد زمانش چقدره؟
 خانومه گفته یه لحظه!
دختره گفته: مرسی و قطع کرده!!!!!!
 .
 .
 .
 .
 .
 .
می فهمییی
 قطع کرده!!!
 
 
*******************************
 
 
دﺧـﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷـﺖ ﺗـﻮ ﮐـﺎﻓﻪ ﮐـﺎﭘـﻮﭼﯿﻨـﻮ ﻣﯿﺨـﻮﺭﺩ ، ﯾـﻪ ﭘﺴـﺮﻩ ﺍﻭﻣـﺪ
ﯾـﻪ ﮐـﺎﻏﺬ ﺗـﺎ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪﺍﺧﺖ ﺭﻭ ﻣﯿـﺰﺵ ﻭ ﺭﻓـﺖ !! ﺩﺧـﺘﺮﻩ ﺧﯿـﻠﯽ
ﺑـﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠـﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻏﺬ ُ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻩ ﯾـﺎ ﻧـﻪ ، ﺁﺧـﺮ
ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﻭ ﮔـﺬﺍﺷـﺖ ﻟـﺎﯼ ﺩﻓـﺘﺮﺵ . ﺷﺐ ﺗـﻮ ﺍﺗـﺎﻗـﺶ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﺵ
ﭘـﺮﺳﯿﺪ : ﺁﯾـﺎ ﺍﯾـﻦ ﭘﺴـﺮ ﻣﯿـﺘﻮﻧﻪ ﺁﻏـﺎﺯ ﺭﺍﻩ ﺧـﻮﺷﺒـﺨﺘﯽ ﻣـﻦ
ﺑـﺎﺷﻪ ؟ ﺑـﺎﻟـﺎﺧـﺮﻩ ﺩﻝ ﺑـﻪ ﺩﺭﯾـﺎ ﺯﺩ ﻭ ﮐـﺎﻏﺬ ُ ﺑـﺎﺯ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺑـﺎ
ﮐﻤـﺎﻝ ﺗﻌﺠـﺐ ﺩﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺭﻭﯼ ﮐـﺎﻏﺬ ﺑـﺎ ﺧـﻂ ﺯﯾﺒـﺎ ﻧﻮﺷﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ :
.
.
ﮐـﺎﭘـﻮﭼﯿـﻨﻮ ﺭﻭ ﺑـﺎ ﻧـﯽ ﻧـﻤﯽ ﺧـﻮﺭﻥ
 
 
*******************************
 
مورد داشتیم....
دختره رفته امتحان رانندگی بده، 
افسره پرسیده آیینه کجاست؟ 
دختره گفته تو کیفمه....... 
بدمش؟ 
وایسا دنیا.......  
من میخوام پیاده شم.........
 
 
*******************************
 
مورد داشتیم دختره ...
 
لپتاپ رو از برق کشیده خاموش نشده
رفته فیوز و قطع کرده !!!
مرگ . نخند ! ...
دختره دیگه
 
 
*******************************
 
 

دختره: کامپیوتر من مشکل پیدا کرده
یارو:چه مشکلی؟


دختره: هر وقت رمزشو میزنم به شکل ستاره میاد.
یارو: خب اون واسه امنیته که اگه کسی تو اتاق بود رمزتو نبینه.


دختره: نه خب آخه وقتی تنهام هستم بازم به شکل ستاره میاد


من o :


یارو ) :

ریس شرکت ماکروسافت / :


حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از رم ا :

 

 

*******************************

 

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻴﮕﻪ: ﺁﻗﺎ ﮐﻮﻟﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﻣﻳﺎﻳﻴﺪﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮ؟ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ: ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﻟﺮﺗﻮﻥ ﺁﺑﻴﻪ؟ ﺩﺧﺘﺮ: ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﺵ ﺁﺑﻴﻪ ﻭﺳﻄﺶ ﺳﻔﻴﺪﻩ!! 
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻳﻨﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ!
 
 
*******************************
 
 
دختره اومده اپاراتی باد چرخاشو تنظیم کنه
به یارو گفت اقا باد خارجی بزنید لطفا.
من که شوکه شدم.. پمپ باده که از خنده بادش نمیومد. 
اوستاهه که اینکاره بود گفت نگران نباشید
تو کل منطقه فقط ماییم که باد خارجی میزنیم بقیه یا چینیه یا ایرانی
الان براتون صورتیشو زدم
دختر : وااااااااا چرا صورتی؟ این ماشینه بابامه ....
بقیشو نمیتونم بگم اینترنتم از خنده قطعو وصل میشه !!!
 
 
*******************************
 
 
نامه دختر به رئیس قوه قضایه
 
شلام عجقم
چلا میخوای لاینو فیلتل کنی
قلبونت بلم
اگه لاینو فیلتل کنی منم جوجو میشم جیک جیک میتونم
بعد دیگه چطولی بگلدم دنبال شوهل؟
تولو خدا فیلتلش نتون گناه دالیم
مشی عجقم بوج بوج
 
گفته میشه رئیس قوه قضاییه سه روزه ناپدید شده
 
 
*******************************
 
 
ﺭﻓﺘﻢ ﻣﻐﺎﺯﻩ ،ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ،ﻟﭗ ﺗﺎﺑﺸﻮ
ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺭﻭﻣﯿﺰ،ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﭗ ﺗﺎﺑﺘﻮﻥ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻮ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ: ﭼﺮﺍ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ: ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻟﺐ ﺗﺎﺏ ﻗﺪﯾﻤﯿﻢ ﻭﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﯾﺰﻡ !
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ: ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ،ﻣﯿﺸﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﻦ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻟﭗ ﺗﺎﺑﺸﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ،ﯾﻪ ﻣﻮﺱ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ
ﺭﻭﯼ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎﻣﻮﺱ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻭ cut
ﺭﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ
ﻣﻮﺱ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻟﺐ ﺗﺎﺏ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ.
ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻣﻮﺱ ﻭﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭﺑﻪ ﻟﺐ ﺗﺎﺏ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﻭﺻﻞ
ﮐﺮﺩ. ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ paste ﺭﻭ ﺯﺩ !
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ در جا ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ ﻣﺮﺩ .… ﻣﻨﻢ  که ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻡ ، از اون روز به بعد سمت چپ بدنم لمسه
 
 
*******************************
 

دختره تو هواپیما با موبایل داشت صحبت میکرد
مهماندار گفت : اینجا حرف زدن با موبایل ممنوعه
دختره به دوستش گفت :
اینجا حرف زدن ممنوعه
تو حرف بزن من گوش میدم !!!
مهماندار سکته کرد
خلبان غش کرد
بال هواپیما جدا شد

*******************************

مورد داشتیم دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده
نه واسه گوشی دو میلیونیش
واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده

*******************************

مورد داشتیم از دختره پرسیدن پینت بال دوست داری ؟

گفته : آره بابا اکثر آهنگاش رو دارم !

*******************************

مورد داشتیم دختره خواستگارشو رد کرده چون با رنگ لاکش ست نبوده !

*******************************

گفت و گوی دو دختر که امروز تو تاکسی شاهدش بودم :
میگم نرگس فرق سرچ با دانلود چیه ؟؟
فرق خاصی نداره سرچ مال تبلته ولی دانلود مال لپ تاپه
خوب معنی دوتاشون چی میشه ؟؟
 فکر کنم همون اینترنت خودمون باشه
 وای نرگس تو مخ کامپیوتری

*******************************

مورد داشتیم دخدره ماشینش خراب شده ، رفته تعمیرگاه
مرده بهش گفته شمع های ماشینتون باید عوض بشه
دخدره گفته :
قنادی این دوروبر کجاس ؟

*******************************

مورد داشتیم دختره اومده تو فروشگاه لوازم یدکی ، با لحنی آمیخته به اضطراب توام با التماس میگه آقا از این درهای هفتصد و ده موتور دارین ، میگم چی؟
با اعتماد به نفس تکرار می کنه در هفتصد و ده موتور ،
می گم خانوم مطمئنی ؟!!! در موتور اینا رو داریم نگاه کن ببین کدوم رو میگی ،
یکی رو بر میداره این بار با لحنی پیروزمندانه توام با غرور می گه این رو می گم آقا ، ببینید روش حک شده 710،
یه نیم دور چرخوندم بهش گفتم خواهر من حالا بخون ، بنده خدا یه نگاه می کنه می گه OIL

*******************************

پریروز دیدم دختره همسایمون ، یه روزنامه چسبونده روی صفحه کیلومتر ماشینش بهش گفتم جریان این روزنامه چیه ؟؟
یه جوابی داد که دو روز تو بیمارستان بستری شدم

گفت : میخوام این دوربینای توی جاده نفهمن سرعتم چندتاست !
سرم دو سه تا بخیه خورده...!

*******************************

مورد داشتیم پسره تو صف بانک به دختره گفته چند نفرجلوتن
دختره برگشته گفته والا دوتا خواهر بزرگتر دارم که جلوم هسن ولی اشکال نداره اگه میخای بیا منو بگیر
نخندین خب حق دارن شوهر گیر نمیاد

*******************************

گفتگوی کاملاً جدی بین دو دخدر در تاکسی :
اولی : مربی تئاترمون قبلاً دستش تومور داشته !
دومی : تومور مغزی ؟!
اولی : نمی دونم ، اونشو نگفت !

نظر خود را درباره «سوتی های دخترانه (طنز)» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید