مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  6836 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
بهترین زمان ورزش در ماه رمضان

بهترین زمان ورزش در ماه رمضان

آسمونی : ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﻬﻤﺎنی ﺧﺪا در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺎل ﺟﻮ ﭘﺪﻳﺪ می...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

آسمونی : ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻴﻬﻤﺎنی ﺧﺪا در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺎل ﺟﻮ ﭘﺪﻳﺪ می آﻳﺪ، ﻣﺒﺎحثی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داری ﺑﺮ ﺑﺪن ورزﺷﻜﺎران ﺑﻪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش ﺑﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎلی ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات روزه داری ﺑﺮ ﺑﺪن ﻳﻚ ورزﺷﻜﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ روزه داری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻮئی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وارد نمی ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ورزﺷﻜﺎران ﻛﻤﻚ میﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪای و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻓﺸﺎر و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺻﺪر ﺗﻮﺟﻬﺎت ورزﺷﻜﺎران روزه دار ﺑﺎﺷﺪ.در واﻗﻊ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژی درﻳﺎفتی از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ورزﺷﻜﺎران در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورزشﺑﻌﺪ ازاﻓﻄﺎر ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ؟!

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ورزش دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز ﻣﺼﺮف اﻓﻄﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻴﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ورزش ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﺑﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺧﻮن ﺑﻪ راحتی در ﻋﻀﻼت ورزﺷﻜﺎران ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ. 

ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ !

ورزش ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران روزه دار در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ و ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ورزش در زﻣﺎن ﺳﺤﺮ ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران  روزه دار ﺑﺎﻋﺚ تشنگی و اﻳﺠﺎد ﺿﻌﻒ در ﻓﺮد ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻗﻨﺪﺧﻮن و در پی آن ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ در اﻓﺮاد می ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ورزش ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر و ﺷﺎم اﺳﺖ ، ورزش ﺑﺼﻮرت آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ورزﺷﻜﺎران از ﺣﺮﻛﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻨﺪ در ورزش ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره بهترین زمان ورزش در ماه رمضان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «بهترین زمان ورزش در ماه رمضان» در کادر زیر بنویسید :
5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید