کد مطلب: 12446 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

   Persian equivalentمعادل فارسی English proverbضرب المثل انگلیسی جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت استIt’s never too late to...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
 

English proverbs with the same Persian

 
 
Persian equivalent

معادل فارسی

 

English proverb

ضرب المثل انگلیسی

 

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت استIt’s never too late to mend
سحر خیز باش تا کامروا باشیThe early bird catches the worm
عجله کار شیطان استHaste is of the devil
مردم عقلشان به چشمشان استFine feathers make fine birds
تا تنور داغ است نان را بچسپونStrike while the iron is hot
خواستن توانستن استWhere there is a will there is a way
دو صد گفته چون نیم کردار نیست،

به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

Actions speak louder than words
با یک گل بهار نمی شودOne swallow does not make a summer
باد آورده را باد می برد

Easy come, easy go

حساب حساب است کاکا برادرBusiness is business
پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

Cut your coat according to your cloth

هر چه را بکاری همان را درو می کنیAs you sow, so shall you reap
از کاه کوه ساختن

To make a mountain out of a molehill

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن استBetter late than never
شاهنامه آخرش خوش استAll is well that ends well
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شودA penny saved is a penny earned

Many a little makes a mickle

با دیگران همانطوری رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنندDo as you would be done
از حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شودFine words butter no parsnips
جوجه را آخر پاییز می شمارندDon’t count your chicken before they are hatched
خدا گر زحکمت ببندد دری، زرحمت کشاید در دیگریWhere one door shuts another opens
کبوتر با کبوتر باز با بازBirds of a feather flock together
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگیA friend in need is a friend indeed
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجبA miss is as good as a mile
نمک خوردن و نمکدون شکستنDon’t bite the hand that feeds you
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازیAll things come to him who waits
هر کس را بهر کاری ساختندHorses for courses
بی گدار به آب نزنLook before you leap
هیچ جا خونه خود آدم نمیشهEast or West, home is the best
از دل برود هر آنکه از دیده برفتOut of sight, out of mind
هر گردی گردو نیستAll that glitters is not gold
زگهواره تا گور دانش بجویFrom the cradle to grave
خود کرده را تدبیر نیستAs you make your bed, you must lie in it
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شوWhen in Rome do as the Romans do
مرغ همسایه غازه

The grass is always greener on the other side of the hill

دوری و دوستیAbsence makes the heart grow fonder
در نا امیدی بسی امید استEvery cloud has a silver lining

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

2 * 9 = ?