کد مطلب:  55123 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
اکوسیستم

اکوسیستم

واید جاری و آتی عرصه های طبیعی، نمایانگر نقش مهم خدمات اکوسیســتمی در بهزیســتی
زمان مطالعه: 1 دقیقه

درود برفرهیختگان

می گویند: ارزش گذاری خدمات اکوسیســتمی ممکن است با اهداف مختلفی انجام شوند. ارزشگذاری فواید جاری و آتی عرصه های طبیعی، نمایانگر نقش مهم خدمات اکوسیســتمی در بهزیســتی

و رفــاه جامعــه بــوده و گویای شــدت وابســتگی جامعه براســاس مبانــی بوم شــناختی چنین عرصه هایی است. در یک تعبیر کلی، محیطهای طبیعی دارای ارزش بی پایانی هستند، چرا که

از تمام فعالیت های انســانی پشــتیبانی کرده و تقویت کنندۀ آنها هستند. با این همه، یکی ازکاربردهای عملی ارزش گذاری در سیاســت گذاری و با توجه به تغییرات نهایی در عرصه های طبیعی و محیطی اســت. برای ارزیابی یک – سیاست یعنی (چاره اندیشی ) اثرگذار بر عرصه های طبیعی در زمان حال و یا آینده، با کمک ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی نکات زیر قابل طرح هستند:

- بوجــود آمــدن فهمی جدید دربارۀ توســعه سیاســتی در اثــر پذیرش چارچوب خدمات اکوسیســتمی   

- تقویت ابزار سیاستی موردنیاز نظیر ایجاد بازاری برای خدمات:مانند پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی       

- اصلاح راهبردهــای مدیریتــی منابع جنگل و کاهش رونــد تخریب و جنگل زدائی در اثــر تقویت و اصلاح نگرش اقتصادی بــه جنگلها مطابق با واقعیات و دانش روز....

موفق باشید . بدرود ..

: برای دریافت مشاوره درباره اکوسیستم فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «اکوسیستم» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید