کد مطلب:  32139 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
هنر سوم : هنرهای ترسیمی

هنر سوم : هنرهای ترسیمی

مجموع هنرهای زیبا  به هفت دسته تقسیم می شوند که در مقالات قبلی آسمونی به آنها اشاره شده. در این بخش به دسته...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
هنر سوم : هنرهای ترسیمی
هنر سوم : هنرهای ترسیمی


مجموع هنرهای زیبا  به هفت دسته تقسیم می شوند که در مقالات قبلی آسمونی به آنها اشاره شده. در این بخش به دسته سوم هنرهای زیبا می پردازیم که دسته هنرهای ترسیمی نام دارد و خود شامل چند بخش می باشد.

هنر سوم : هنرهای ترسیمی

درابتدا تعریفی ازهنرهای تجسمی:هنرهای تجسمی که به آن گاهی هنرهای بصری یادیداری نیزگفته می شودآن گروه ازهنرهای مبتنی برطرح است که مشخصا حس بینایی رامخاطب قرار می دهند.هنرهایی چون نقاشی.خوشنویسی.مجسمه سازی.طراحی.عکاسی.گرافیک.طراحی صنعتی.معماری وطراحی داخلی وهمچنین هنرهای مشتق ازآنها ازاین دسته اند.

برخی هنرهادرحوزه نوشتاری قرار دارند مانندشعروداستان که ذات اصلی خودرا به خوبی به مخاطب می فهماندوبرخی هنرهامانندهنرهای تجسمی وبصری نیازبه درک وفهم دارد.یک نویسنده برای نشان دادن اثرخود به مخاطب ازکلمه وجملات استفاده می کند ومی تواند به خوبی بامخاطب خودارتباط برقرارکند.اماهنرمندهنرهای بصری بایدامیدوارباشدکه مخاطب منظور آنرابخوبی درک کرده باشد.

یکی ازمزیت های هنرهای بصری این است که تمام افرادازمسن تاجوان برداشت های متفاوتی رادارندوازمعایب هنرهای بصری این است که بعضی اوقات مخاطب محوشکل وخطوط ورنگ می شودوازمطلب اصلی که هنرمند می خواهددراثرخود به مخاطب نشان دهددورمی شود.

هنرهای ترسیمی:هنرهای ترسیمی درواقع شاخه وفرمی ازهنرهای تجسمی است.درهنرهای ترسیمی هنرمندبااستفاده ازابزاری به رسم وثبت یک اثرهنری می پردازد.درواقع هنگامی که صحبت ازهنرهای ترسیمی به عنوان یکی ازفرم های هنری می کنیم مقصودمارسم خطوط است.اگرچه به مرورزمان این تعریف تغییرپیداکرده است ومی تواندبه استفاده ازوسایل وابزاردیگری نظیررنگ.سایه و...نیزتعلق بگیرد.آنچه بادست ترسیم می شود می تواندبدون ابزار دیگری مستقیما به عنوان یک اثرهنری عرضه شود.اماامروزه معمولا ازترسیم یک نقش برای استفاده دریک ابزارویانرم افزار دیگراستفاده می شود.

انواع هنرهای ترسیمی:هنرهای ترسیمی خود به شاخه های گوناگون تقسیم می شود مانند:نقاشی-خطاطی-عکاسی وغیره که هرکدام ازاین هنرها خودشامل بخش های مختلفی می باشد.

یکی ازمهم ترین وزیباترین هنرهای ترسیمی وحتی دربین کل هنرها به جرعت میتوان به هنرنقاشی اشاره کرد.
: برای دریافت مشاوره درباره هنر سوم : هنرهای ترسیمی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «هنر سوم : هنرهای ترسیمی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید