کد مطلب:  18261  درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
نرخ دیه

نرخ دیه

دیه ، دیعه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی به بازماندگان او پرداخت می شود.
زمان مطالعه: 5 دقیقه

اصل دیه در مبانی حقوق اسلامی بر قاعده لا ضر و لا ضرار می باشد و بر اساس آن حق هر گونه آسیب جانی و مالی به دیگران از همه افراد سلب شده است. اما این حال باز هم ممکن به صورت عمدی و یا سهوی شاهد ضرر رساندن به جان و سلامتی افراد باشیم.

 اگر آسیبی به شخص دیگری چه به صورت عمدی چه غیر عمدی وارد شود، فرد ملزم به جبران آن خسارت است و در بخش آسیب‌های جسمی، مساله قصاص و دیه مطرح می‌شود.

قصاص به مقابله مثل آسیب در جرایم عمدی تعبیر می‌شود به عنوان مثال، اگر کسی عمدا آسیبی به چشم شخص دیگر وارد نمود، شخص مقابل از حق قصاص این آسیب با صدمه زدن به گوش فرد برخوردار است. در واقع در جرایم غیرعمدی، بحث دیه مطرح می‌شود و کلمه دیه به معنای جبران خسارت بدنی با پرداخت مالی است.

براساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی:

” دیه، مقدار مال معین است که شرع اسلام برای جبران جنایات غیرعمدی، شبه عمد، خطای محض و جنایت عمدی(اگر قاضی اجرای حکم قصاص را عملی نداند) و نقص عضو مشخص می‌کند.”

نرخ دیه کامل اعلامی در سال 1400

سخنگوی قوه قضاییه، مبلغ دیه سال 1400 را معادل 480 میلیون تومان اعلام کرد.

مبلغ دیه کامل انسان در سال 1400 نسبت به سال 1399 با افزایش 45 درصدی همراه بوده است و با توجه بهدوبرابر شدن نرخ دیه در ماه‌های حرام، مبلغ دیه در ماه‌های حرام 1400برابر با 640 میلیون خواهد بود. اهمیت مبلغ دیه در آن است که جهت تعیین حق بیمه پایه بعضی بیمه‌ها نظیر بیمه شخص ثالث مدنظر قرار می‌گیرد.

جدول نرخ دیه 1400

شرح  مبلغ (تومان) شرح  مبلغ (تومان)
یک دینار شرعی 480.000 یک و نه دهم درصد دیه کامل 9.120.000
یک درهم شرعی 48.000 دو درصد دیه کامل 9.600.000
یک نفر شتر 4.800.000 دو نیم درصد دیه کامل 12.000.000
یک ده هزارم دیه کامل 48.000 سه درصد دیه کامل 14.400.000
یک هزارم دیه کامل 480.000 سه و نیم درصد دیه کامل 16.800.000
یکصدم دیه کامل (یک درصد) 4.800.000 چهار درصد دیه کامل 19.200.000
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) 2.400.000 چهار و نیم درصد دیه کامل 21.600.000
یک دهم درصد دیه کامل 480.000 پنج درصد دیه کامل 24.000.000
دو دهم درصد دیه کامل 960.000 پنج و نیم درصد دیه کامل 26.400.000
سه دهم درصد دیه کامل 1.440.000 شش درصد دیه کامل 28.800.000
چهار دهم درصد دیه کامل 1.920.000 شش و نیم درصد دیه کامل 31.200.000
پنج دهم درصد دیه کامل 2.400.000 هفت درصد دیه کامل 33.600.000
شش دهم درصد دیه کامل 2.880.000 هفت و نیم درصد دیه کامل 36.000.000
هفت دهم درصد دیه کامل 3.360.000 هشت درصد دیه کامل 38.400.000
هشت دهم درصد دیه کامل 3.840.000 هشت و نیم درصد دیه کامل 40.800.000
نه دهم درصد دیه کامل 4.320.000 نه درصد دیه کامل 43.200.000
یک درصد دیه کامل 4.800.000 نه و نیم درصد دیه کامل 45.600.000
یک و یک دهم درصد دیه کامل 5.280.000 ده درصد دیه کامل 48.000.000
یک و دو دهم درصد دیه کامل 5.760.000 نصف (یک دوم) دیه کامل 240.00.000
یک و سه دهم درصد دیه کامل 6.240.000 ثلث (یک سوم) دیه کامل 160.000.000
یک و چهار دهم درصد دیه کامل 6.720.000 ربع (یک چهارم) دیه کامل 120.000.000
یک و پنج دهم درصد دیه کامل 7.200.000 خمس (یک پنجم) دیه کامل 96.000.000
یک و شش دهم درصد دیه کامل 7.680.000 چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل 76.800.000
یک و هفت دهم درصد دیه کامل 7.160.000 چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 38.400.000
یک و هشت دهم درصد دیه کامل 8.640.000 یک پنجم از یک دهم دیه کامل 9.600.000
یک دوم از یک دهم دیه کامل 24.000.000 حارصه (یک شتر) 4.800.000
دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) 9.600.000 دامیه (دو شتر) 9.600.000
دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) 19.200.000 متلاحمه (سه شتر) 14.400.000
دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار) 48.000.000 سمحاق (چهار شتر) 19.200.000
دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) 38.400.000 موضعه (پنج شتر) 24.000.000
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان) 240.000.000 هاشمه (ده شتر) 48.000.000
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) 360.000.000 منقله (پانزده شتر) 72.000.000
دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) 28.800.000 مأمومه (سی و سه شتر) 158.400.000
دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پا هر یک 50 و هر دو 100درصد جائفه (ثلث دیه کامل) 160.000.000
شکستگی استخوان یک پنجم دیه عضو دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد) 160.000.000
خرد شدن استخوان یک سوم دیه عضو سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار 2.880.000
شکستگی بینی 47.850.000 کبود شدن صورت (سه دینار) 1.440.000
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) 1.440.000 شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً 11.963.000
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) 120.000 دیه بخیه  (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد)

 

diya3
نرخ دیه در سال 1400

نرخ دیه از سال 1380 تا 1400

 • سال 1400 (نرخ دیه): 480 میلیون تومان (ماه عادی)/ 640 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1399 (نرخ دیه): 330 میلیون تومان (ماه عادی)/ 440 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1398 (نرخ دیه): 270 میلیون تومان (ماه عادی)/ 360 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1397 (نرخ دیه): 231 میلیون تومان (ماه عادی)/ 308 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1396 (نرخ دیه): 210 میلیون تومان (ماه عادی)/ 280 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1395 (نرخ دیه): 190 میلیون تومان (ماه عادی)/ 253 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1394 (نرخ دیه): 165 میلیون تومان (ماه عادی)/ 220 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1393 (نرخ دیه): 150 میلیون تومان (ماه عادی)/ 200 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1392 (نرخ دیه): 113 میلیون تومان (ماه عادی)/ 150 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1391 (نرخ دیه): 94 میلیون تومان (ماه عادی)/ 125 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1390 (نرخ دیه): 67 میلیون تومان (ماه عادی)/ 90 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1389 (نرخ دیه): 45 میلیون تومان (ماه عادی)/ 60 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1388 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1387 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 هزار و 300 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1387 (نرخ دیه): 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 هزار و 300 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1386 (نرخ دیه): 35 میلیون تومان (ماه عادی)/ 46 و 600 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1385 (نرخ دیه): 26 میلیون تومان (ماه عادی)/34 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1384 (نرخ دیه): 24 میلیون تومان (ماه عادی)/ 32 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1383 (نرخ دیه): 22 میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود 29 میلیون و300 هزار تومان (ماه حرام)
 • سال 1382 (نرخ دیه): 18 میلیون تومان (ماه عادی)/ 24 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1381 (نرخ دیه): 15 میلیون تومان (ماه عادی)/ 20 میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال 1380 (نرخ دیه): 10 میلیون تومان (ماه عادی)/ 13.300 میلیون تومان (ماه حرام)
: برای دریافت مشاوره درباره نرخ دیه فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

معرفی نویسنده:

دانش آموخته مهندسی معدن و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
علاقمند به مباحث مدیریتی و سازمانی، سینما، هنر های انتزاعی و بازی های رایانه ای
آخرین نوشته های بنده در باب اخبار و رویدادهای ایران و جهان را می توانید در بخش های تازه های آسمونی و کیوسک مشاهده نمایید.

نظر خود را درباره «نرخ دیه» در کادر زیر بنویسید :

5 * 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید