کد مطلب:  1911 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 11 دقیقه
دیابت را بشناسیم

دیابت را بشناسیم

دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ:‫اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر درﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ...
زمان مطالعه: 11 دقیقه

Man Performing Blood Test on Himself
Man Performing Blood Test on Himself

دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ:

‫اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر درﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ‬ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰاﺳﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪه و در ﻋـﯿﻦ‬ ﺣﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮﺣﺠﻢ ﮔﺸﺘﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻫـﻢ داده و ﺳـﺒﺐ‬ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺸﺮ را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  در ﺳـﺎل‬ ‫3002 ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن 491 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن‬ ﺳﺎل 5202 در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺮاد، روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی رژﯾﻤﯽ ﻏـﺬاﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ 333 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. در اﯾﺮان بیش از 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و بیش از  4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﭼﯿﺴﺖ:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ.‬
‫اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ را از ﺧﻮن‬ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮز اﻟﻤﻌﺪه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺪن را ﺗﻮﻟﯿـﺪ‬ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻟﻮز اﻟﻌﻤﺪه ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧـﺸﻮد .

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را » ﻫﯿﭙﺮ ﮔﻠﺴﯿﻤﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ زودرس و دﯾﺮرس در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫اﮔﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮای ﻓـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ او را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ، ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ‬ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﻮی و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ ﺑـﺮ‬ روی ﻫﺮ ﮐﺲ و درﻫﺮﮐﺠﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮﺳﯽ ﻧﻈﯿـﺮ: درد،‬ اﺿﻄﺮاب ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ، ﺳﺮ درد و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و…. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾـﺸﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ‬ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾﺎﺑـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و‬ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬـﺮه وری و راﻧـﺪﻣﺎن‬ ﮐﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬

diabetes-know (4)
diabetes-know (4)

‫اﻧﻮاع دﯾﺎﺑﺖ:‬

 دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ:‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧـﻮع‬ ﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧـﺪ. ﻋـﺪم‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو:‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه رو ﺑـﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در اﻓﺮاد ﺟﻮان دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو در دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑـﻪ‬  دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ وﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دارو ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺣﺪوداً 09 در ﺻﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﯾـﺎ دﯾﺎﺑـﺖ‬ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل‬ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪای ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻧﻤـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ وارد‬ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن رژﯾﻤﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داد.‬
‫درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.‬                       ‫

 دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ دوران ﺑﺎرداری اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ دارد.‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺷـﺪه و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد وﻋـﺪهﻫـﺎ و‬ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ وﻋﺪهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﻓﻘـﻂ در ﺑـﺎﻧﻮان ﺷـﯿﻮع‬ ‫دارد!‬

ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ:‬

‫ﮐﻤﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬
ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﻣﮑﺮر  ‬

diabetes-know (3)
diabetes-know (3)

ﻋﻮارض دﯾﺮرس دﯾﺎﺑﺖ:‬

ﻋﺎرﺿﻪ در ﭼﺸﻢ به نام  “  رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.‬
ﻋﺎرﺿﻪ درﮐﻠﯿﻪ ” ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد.  ‬
ﻋﺎرﺿﻪ در اﻋﺼﺎب ” ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد‬ زﺧﻤﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺎﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻘﺎرﯾﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻋﺎرﺿﻪ در ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﻗﻠﺒﯽ–ﻋﺮوﻗﯽ به عنوان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾﮏ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒـﯽ ( و ﺳـﮑﺘﻪ‬ ﻣﻐﺰی )ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮگ در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯿﮏ اﺳﺖ  ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

‫ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺎﺑﺖ:‬

‫ﺷﺮوع دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼﺋﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وزن
ﺗﮑﺮر ادرار‬
ﺗﺎری دﯾﺪ
ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی دﻫﺎن‬
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط و ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی‬
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ‬

‫ﺷﺮوع دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺎﺑـﺖ ﻧـﻮع ﯾـﮏ‬ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ. درﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﯿﭻ‬ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ زودرس دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼء ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد.‬

‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن راﻫﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮی وﺟﻮد دارد و ﺑـﺎ‬ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ و درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از‬ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺪداً ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺮﻧﻮﺷﯽ، ﭘﺮادراری، ﮐﺎﻫﺶ وزن از ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫـﺴﺘﻨﺪ وﻟـﯽ‬ ﻣﻤﮑﻦ در ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ از ﻋﻼﺋﻤﯽ‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 40 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﻣـﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺘﻮ ﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬

‫ﺳﻨﺪرم ﭘﺎی دﯾﺎﺑﺖ:‬

‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻨﺪرم ﭘﺎی دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﭘﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در‬ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻄﻊ اﻧﺪام 52 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 07 درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﻗﻄـﻊ‬ ﻋﻀﻮ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.‬

ﺳﻨﺪرم ﭘﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ‬ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﯿﺶ از 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾـﻦ ﺑـﺪان‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ 30 دﻗﯿﻘﻪ 1 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬

‫زﺧﻢ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑـﻮدن ﻣـﺴﺘﻤﺮ‬ ﭘﺎﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻫـﺮ 6 ﺑﯿﻤـﺎر دﯾـﺎﺑﺘﯽ 1 ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﭘﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻋﻼج ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻢ درﻣـﺎن ﻗﻄﻌـﯽ آن ﻣﯿـﺴﺮ ﺷـﻮد، ﻟـﺬا ﻫﻤﭽـﻮن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن اﺳﺖ.‬

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ:‬

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﯿﺢ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ وزن ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺘـﺮل‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ وﻋﺮوﻗﯽ و ﺣﺘـﯽ در ﻣـﻮاردی ﺳـﺮﻃﺎن‬  ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣـﺎدر‬ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻂ او در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﮐﻮدک اﺛﺮ ﮐﺮده و او را در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن‬ ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎز در ﮐـﻮدک از‬ ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻗﻨﺪی ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺪﯾﻬﺎی ﻻﻏﺮی ﮐﻪ در دﻫﻪ 30 زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو دارﻧﺪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ارﺛﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺤﻮه دﻗﯿـﻖ اﯾـﻦ ﺗـﻮارث ﻣﻌﻠـﻮم‬ ﻧﯿﺴﺖ در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻏﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳـﺖ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾـﻖ‬ ﮐﻨﺪ.‬

‫داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﺘﻼی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿـﺴﺖ و ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿـﺎن زﻣﯿﻨـﻪ ارﺛـﯽ و‬ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ زﯾﺎدی وزن، ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ و… ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان‬ ‫از ﻇﻬﻮر ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ.‬

diabetes-know
diabetes-know

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ:‬

‫ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی زود ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ شامل ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﺳﺖ  ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ‬ ﺷﺪه و در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐﻨﺘـﺮل ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ‬ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻄﺮ ﻇﻬﻮر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮی از زﺧـﻢ‬ ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ  ( منظور ﭘﺎﻫﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ ) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﺎﻫﺎ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ  ( یهنی آﺳﯿﺐ ﻻﯾﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ‬ ﭼﺸﻢ )  ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ‬ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اوری ( یعنی دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ادرار )  ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺳـﺮﻋﺖ‬ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮی اﺳﺖ.‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ:‬

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬
ﻣﺤﺪوﯾﺖ و ﺗﺮک اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ‬
ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو  ‬
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ‬
ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ و ﻓﻮری ﺑﯿﻤﺎری  ‬

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺷﻮد.‬

ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

‫ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ‬
ﺗﺎری دﯾﺪ
ﻟﺮزش اﻧﺪاﻣﻬﺎ  ‬
ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﮔﺰﮔﺰ و ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن اﻃﺮاف دﻫﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب و ﻋﺮق ﺳﺮد  ‬
رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ

ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﺎﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ‬
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ‬
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎ
ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺎد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ  ‬
‫ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.‬
دو ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ
ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب ﻣﯿﻮه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ‬
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ
ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ آب ﻧﺒﺎت

diabetes-know (5)
diabetes-know (5)

‫ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﻨﺪی ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ را ﻫﻤـﺮاه‬ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دردرﻣﺎن اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺳـﺮﯾﻊ اﻻﺛـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮑـﯽ از‬ ﻣﻮاد ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎدوﺑﺎره دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ.‬

ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﻮه
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﮑﻮﯾﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ‬
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ  ‬

‫ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ در ﭼﺸﻤﻬﺎ، ﮐﻠﯿـﻪ ﻫـﺎ و …… در‬ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

 بیماری ﻗﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ:‬

‫ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﻏﺎز درﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻮﯾﺰﻫﺎی داروﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﭼﺎﻗﺘﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﺪان‬ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ‬ ﮐﺒﺪ ﻣﺎزاد اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ﭘﺎﻧﮑﺮاس )ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻘﺪاری اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن‬ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ راﻧﺪن ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ از وﻗﻮع اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. اﻣـﺎ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻤـﺎم‬ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺪاﻗﺒﺎﻟﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﯾـﮏ‬ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.‬

بیماری ﻗﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻏﺬاﯾﯽ:‬

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ 40 ﺳﺎﻟﮕﯽ دﭼﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺼﺮف‬ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﺎﻫﯽ وﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﻓـﺮاوردهﻫـﺎی ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘـﺰی و ﺷـﮑﺮ و ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮدن‬ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر دﯾﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ‬ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ وزن ﺑـﺎﻻ و ﻣـﺼﺮف‬ زﯾﺎد ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﻬﺎﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﻪﻫـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ‬ ﺟﺎی ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎن ﭘﺰی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎد ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑـﻪ‬ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﮔﻮﺷـﺖ و ﻣﺎﮐﯿـﺎن و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را اﻓـﺰاﯾﺶ‬ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﮏﭘﯿﻮﻧﺪی و ﭼﻨﺪﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﭼﺮﺑﯿﻬـﺎی اﻣﮕـﺎ3 ﻣﻮﺟـﻮد در روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ و‬ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮐﺎﻣﻞ و داﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎی آرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ. ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی‬ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﺳﻤﯽ  ( ﺑﺮای سلولها )  ﺑﻨـﺎم‬ ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻋﺼﺎب و ﮐﻠﯿﻪ و ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ زﯾﺎد ﺳـﻄﺢ‬ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺠﺎی ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از آرد ﺗـﺼﻔﯿﻪ‬ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺷﮑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.‬

 ورزش و بیماری ﻗﻨﺪ:‬

‫ورزش ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ‬ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﻗﻨـﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑـﻪ ﯾﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎ‬ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎدهای زﯾـﺎنآور ﺑﻨـﺎم ﺳـﻮرﺑﯿﺘﻮل  ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻮزان و … ﮔﺮدد.‬

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺒﺪ و‬ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻨﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮔﺮ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ در ﭘـﯽ ورزش‬ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ذﺧﯿﺮه ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻫﻤـﻪ‬ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ :‬

بیماری  ﻗﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزی یا ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺴﻢ است .

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ – ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺒـﯽ در ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻮﺧﺖ‬ و ﺳﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از اﯾﻦ رو ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

: برای دریافت مشاوره درباره دیابت را بشناسیم فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «دیابت را بشناسیم» در کادر زیر بنویسید :
2 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید