مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  4398 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
25 تیر، روز بهزیستی و تامین اجتماعی

25 تیر، روز بهزیستی و تامین اجتماعی

25 تیرماه هر سال در کشورمان ایران" روز بهزیستی و تامین اجتماعی " نامگذاری شده است.
زمان مطالعه: 2 دقیقه

سازمان بهزیستی به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم و حمایت های گوناگون از کودکان نیازمند، زنان و کودکان بی سرپرست، ابن السبیل (در راه ماندگان) و نیز عرضه خدمات توانبخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم چنین پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و غیره با توجه به حفظ ارزش ها و کرامات والای انسانی و تکیه بر تعاون و همیاری مردم نیکوکار و همکاری های نزدیک روحانیون متعهد و سایر طبقات دلسوز کشور تلاش می کند.

بی تردید، سلامت جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل یک جامعه است و امروزه برای دستیابی به این هدف با اجرای برنامه های پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار می گیرند و سازمان های ذی ربط با دقت در مواد غذایی و تغذیه، سالم سازی محیط زندگی، توسعه برنامه های مختلف، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از امراض و معلولیت ها می شوند تا سلامت مردم تامین شود.

سازمان تامین اجتماعی

ﻣﻔﻬﻮم تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺳﻮ اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﺎری دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس مسووﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻧﯿﮏ و ارزﻧﺪه ای در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دو اﺻﻞ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ، اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺪاق روﺷﻨﯽ از زﻣﯿﻨﻪ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ. اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن، تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را تاﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد: اﺻﻞ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺻﻞ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ در درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ.

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ: ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. در ﻗﺴﻢ اول، ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻢ دوم، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ، مسووﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، در واﻗﻊ اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺪاری ﺷﺪﻧﺪ، آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار هستند، ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻣﺎﻧﺖ داری، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎن ﺣﻖ اﻣﺎﻧﺖ داری را ﺧﻮد ادا ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره 25 تیر، روز بهزیستی و تامین اجتماعی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «25 تیر، روز بهزیستی و تامین اجتماعی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید