کد مطلب: 17751 درج نظر
املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

املای صحیح کلمات پرکاربرد فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کلماتی که دارای چند نوع صورت نوشتاری هستند، باید طبق فرهنگستان نوشته شوند.

شايد مهم ترين موضوع در تايپ فارسی، رعايت املای صحيح كلمات است. همه فارسی زبانان از خواندن مطلبی كه داراي غلط هاي املايی متعدد است، ناراحت میشوند و حتي شايد نسبت به يک مقاله مهم، به ديد مقاله‌ ای ساده و بی مصرف نگاه كند. سایت آسمونی در ادامه این مقاله مطالب بسیار مفید و کاربردی در مورد این موضع عنوان می کند که از شما کاربران عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

 

بحث ما در اين مورد، مربوط به اين نيست كه شما به طور مثال ندانيد "اسراف" را بايد با "س" بنويسيد يا با "ص"، بلكه ما قصد داريم اين نكته را ياد‌آور شويم كه يك تايپيست ماهر، "اسراف" را نمي‌نويسد: "اسارف". به عبارت ديگر، غلط‌های املايی ای منظور ماست كه بر اثر اشتباه تايپيست رخ میدهد. در مثال بالا تايپيست ما، به جای آن‌كه ابتدا كليد حرف "ر" را فشار دهد و بعد، كليد حرف "ا" را، در اثر تايپ سريع، ابتدا كليد "ا" را فشرده و بعد، كليد حرف "ر" را بزنید. براي اينكه چنين مشكلاتی پيش نيايد، تايپيست مجبور است تمام حواس خود را كاملا روی متن و صفحه كليد متمركز كند. در اين صورت حتما به اشتباهات خود در حين تايپ، پی خواهد برد. البته اين، مستلزم تمرين و تكرار در تايپ است، اگر عمل تايپ، برايتان به يک موضوع عادی تبديل شود، در حين تايپ دقيقا متوجه خطای خود خواهيد شد و بعد به مانيتور كه نگاه میكنيد، میبينيد، بله، خطايی رخ داده است. اگر بتوانيد اين كار (يعني متمركز شدن روی متن) را انجام دهيد، هرگز نيازی به نگاه كردن به مانيتور نيست. البته انسان جايز الخطاست و گاها خطای خود را هم متوجه نمیشود، همانطور كه ممكن است بارها در صحبت كردن، يک كلمه را به صورت نادرست تكرار كنيد و خودتان هم متوجه نشويد (و در آخر اطرافيان به شما تذكر بدهند)، در تايپ كردن نيز ممكن است خطايی انجام دهيد و تا مانيتور به شما تذكر ندهد، متوجه نشويد. پس بد نيست بعد از تايپ هر چند كلمه، به خصوص در مواقعی كه شک میكنيد، به مانيتور نگاه كنيد تا متوجه اشتباه خود بشويد. اگر از نرم‌افزارهای قدرتمندی چون Microsoft Word استفاده كنيد (كه پيشنهاد میكنيم حتما همين كار را كنيد)، به سادگی با يك نگاه گذرا، متوجه غلط‌های املايی خود خواهيد شد. چرا كه اين نرم‌افزار كه مايكروسافت زحمت گنجاندن غلط ‌ياب املای فارسی را نيز در آن كشيده است، غلط‌ های املايی (كه جابه‌جا شدن حروف آن كلمه، حتی كلمه جديد و با معنای ديگری نيز نسازد)، را با كشيدن يک شبه خط قرمز در زير آن‌ها، مشخص میكند. پس، تمرين در تايپ فارسی، به همراه متمركز شدن بر روی متن و چک كردن متن تايپ شده بعد از چند كلمه، براي رفع مشكل غلط‌های املايی مفيد است. اما اين نكات، باعث نمیشود كه خواندن مجدد متن از اول تا آخر (در پايان تايپ)، دست كم گرفته شود! بسياری از غلط‌‌ها، بعد از اين روخوانی كشف میشوند!

dict

املای صحیح کلمات پرکاربرد:

 

اشتباه شیوه صحیح اشتباه شیوه صحیح
رهرو ام رهروم بنابر ین بنابراین
پاک اند پاکند ازو از او
خوشحال ایم خوشحالیم بهاء بها
هشیار اند هوشیارند روئین تن رویین تن
سخنراندن سخن راندن ازین از این
ستاره گان ستارگان آئین آیین
حضرتعالی حضرت عالی گوئیم گوییم
دست فروش دستفروش روئیدن روییدن
پیش آهنگ پیشاهنگ درو در او
بزرگداشتن بزرگ داشتن پائیز پاییز
نگهداشتن نگه داشتن نمائیم نماییم
اطاق اتاق زحمۀ زحمت
باطری باتری نظاره گان نظارگان
طوس توس حامله گی حاملگی
طهمورث تهمورث برده گی بردگی
اطر اتر خشمگینتر خشمگین تر
طپانچه تپانچه سورمه ایتر سورمه ای تر
طهران تهران شورایعالی شورای عالی
غلطیدن غلتیدن آئیننامه آئین نامه
امپراطور امپراتور خوشایند خوش آیند
بلیط بلیت دل آویز دلاویز
طپش تپش تناسان تن آسان
طهماسب تهماسب دلدادن دل دادن
به نیرو بنیرو باستانشناسی باستان شناسی
به کلی بکلی نخبه گان نخبگان
به سزار بسزا غلطتر غلط تر
روبه رو روبرو چوببری چوب بری
خود به خود خودبخود خوش آمدگویی خوشامدگویی
رو به راه روبراه هم آورد همآورد
بی نوا بینوا بدست به دست
هیچکس هیچ کس بکار بردن به کار بردن
هیچگاه هیچ گاه به عمد بعمد
آنکه آن که بجا آوردن به جا آوردن
چنان چه چنانچه بی چاره بیچاره
هیچوقت هیچ وقت به هوش بهوش
اینجانب این جانب به ویژه بویژه
بهیچ وجه به هیچ وجه به طوری بطوری
اینکه این که تن به تن تن بتن
وجوهات وجوه سر به هوا سربهوا
کتب کتاب ها بوجود به وجود
یکصدم یک صدم بی افزود بیفزود
احوالات احوال بیدرنگ بی درنگ
علما عالمان شئونات شئون
قلل قله ها خریت خری
وقتیکه وقتی که زوار زائران
چه قدر چقدر پنجشنبه پنج شنبه
یک جا یکجا یک دست یکدست
میوه جات میوه ها یک رنگی یکرنگی
جواهرات جواهر کوچک تر کوچکتر
ضاهر ظاهر حاظر حاضر
طلقی تلقی نذورات نذور

ثبت نظر درباره «املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت