نقد و بررسی گیم

معرفی، نقد و بررسی بازی های عرضه شده در صنعت گیم. بررسی دقیق بازی ها و معرفی بهترین بازی هایی که تجربه آنها توصیه می‌شود