اتحادیه، سازمان، شرکت

معرفی سازمان ها، اتحادیه ها، اصناف و ادارات دولتی ایران

(تاریخچه و شرح وظایف، چارت سازمانی، آئین نامه ها و دستور العمل ها، مقرارت و بخش نامه ها) و لیست ادارات و موسسه ها و شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی ایرانی و خارجی + آدرس و شماره تلفن در آسمونی

معرفی سازمان ها | انجمن های صنفی و سندیکا | سازمان های دولتی و بین المللی | نهادهای نظارتی، وزارتخانه ها و ارگان ها