فعال سازی پیامک قبض برق

فعال سازی پیامک قبض برق

اولین راه برای اینکه قبض برق خود را پیامکی دریافت کنید، ارسال شماره شناسه قبض به شرکت برق است.