سامانه اقامت موقت اتباع و سرشماری اتباع خارجی

سامانه اقامت موقت اتباع و سرشماری اتباع خارجی؛ افغانستان

اتباع خارجی در صورتی که در طرح سرشماری جدید شرکت کنند اقامت موقت دریافت می کنند. عدم شناخت این اتباع خارجی برای خود آنان مشکلاتی ایجاد می کند.