خسارت شدید خشکسالی امسال به زمین های کشاورزی استان گلستان

خسارت شدید خشکسالی امسال به زمین های کشاورزی استان گلستان

حدود 15 روز است فصل برداشت شالی در شرایطی که گلستان یک سال همراه با خشکی شدید را می‌گذراند آغاز شده است هرچند سطح زیرکشت 30هزار هکتار کمتر شده است.

گیاه سانسوریا ؛ یا گیاه زبان مادرشوهر ؛ این گیاه را چقدر میشناسید؟

گیاه سانسوریا ؛ یا گیاه زبان مادرشوهر ؛ این گیاه را چقدر میشناسید؟

جالب است بدانید این گیاه در آفریقا منبع برداشت فیبر برای استفاده های صنعتی (و نه خوراکی!) است. هیچ عضوی از آن قابل خوردن و خوراکی نمیباشد و در صورتی که خورده شود تمام مجاری گوارشی آنقدر باد خواهد کرد که ممکن است موجب خفگی شخص شود! گیاه سانسوریا در گذشته استفاده پزشکی داشته، به این صورت که در دوران اجدادمان، به عنوان باند پانسمان روی زخم ها استفاده میشده.

اکوسیستم

اکوسیستم

واید جاری و آتی عرصه های طبیعی، نمایانگر نقش مهم خدمات اکوسیســتمی در بهزیســتی