اقدامات فوری در زمان تشنج

اقدامات فوری در زمان تشنج کودکان و بزرگسالان

تشنج یکی از بیماری های شایع در کودکان و بزرگسالان است که فرد بصورت ناگهانی دچار حمله می شود اما اقدامات فوری در زمان تشنج چیست؟