شستن خودرو در سال 1400 با چه نرخی انجام می شود؟

شستن خودرو در سال 1400 با چه نرخی انجام می شود؟

نرخنامه کارواش در سال 1400 تحت نظارات اتحادیه اعلام شده است و طبق روال هر سال 10 درصد به نرخ آن افزوده شده است.