کد مطلب: 6102 درج نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
نرخ سود بانک ها در سال 1399

نرخ سود بانک ها در سال 1399

سود بانکی این روزها تبدیل به بحث داغی شده و همه دنبال نرخ دقیق سود بانک ها می گردند.
زمان مطالعه: 4 دقیقه

 آسمونی در این بخش اطلاعات جدید سود بانک ها در سال جاری رو در اختیار شما قرار داده ایم. این مطلب بر پایه اطلاعات دریافت شده از بانک های مختلف گردآوری شده است. لذا جهت اطلاعات بیشتر از نرخ سودهای ویژه می بایست به شعب رسمی این بانک ها مراجعه کنید. لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی برای انواع سپرده های ریالی می باشد.

نرخ سود بانک ملی

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک صادرات

 • سپرده سرمایه گذاری اقساطی بانک صادرات حداقل موجودی 20,000 تومان : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری پس انداز آینده سازان بانک صادرات حداقل موجودی 20,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری آتیه کشاورزان بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری بانوان خانه دار بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری حامی بانک صادرات حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : 15%

 

نرخ سود بانک کشاورزی

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه : 13%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6 ماهه با سود 14%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه با سود 14.5%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود 15%
 • سپرده کوتاه‌مدت ویژه طرح خوشه گندم حداقل موجودی 100,000 تومان : 17.5% سپرده سرمایه‌گذاری آتیه بانک کشاورزی حداقل موجودی 5000 تومان : 18%

 

نرخ سود بانک مهر اقتصاد

 • سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار عادی : 10%
 • 15 : سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت%

نرخ سود بانک اقتصاد نوین

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%
 • سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت : 15%

نرخ سود بانک پاسارگاد

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سبز بانک پاسارگاد : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله : 15%

نرخ سود بانک شهر

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3ماهه : 14%
 • سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6ماهه : 14.5%
 • سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت ویژه 9ماهه : 14.9%
 • سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله : 15%

 

نرخ سود بانک ایران زمین

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک سامان

 • سپرده سرمایه گذاری آتیه بانک سامان حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک سپه

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری عابر بانک طلایی بانک سپه حداقل موجودی 200,000 تومان : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری امید بانک سپه حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری (نوین / سمن) بانک سپه حداقل موجودی 50,000 تومان : 19.51%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت 180 روزه : 15.23%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله: 15%

نرخ سود بانک سینا

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک آینده

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده‌ی سرمایه‌گذاری یکساله آینده ساز : 21%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک انصار

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک پارسیان

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌ مدت ویژه 3 ماهه : 12%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌ مدت ویژه 6 ماهه : 14%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌ مدت ویژه 9 ماهه : 14%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک تجارت

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

 نرخ سود بانک توسعه تعاون

 • سپرده 308 بانک توسعه تعاون حدافل موجودی 1000,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌ مدت ویژه 3 ماهه : 12%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌ مدت ویژه 6 ماهه : 13%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌ مدت ویژه 9 ماهه : 14%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده‌ سرمایه گذاری ستارگان بانک حکمت ایرانیان حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک خاورمیانه

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک دی

 • سپرده‌ سرمایه گذاری اشتیاق بانک دی حداقل موجودی 1000,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک رفاه کارگران

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک سرمایه

 • سپرده سرمایه گذاری سرمایه ساز بانک سرمایه حداقل موجودی 5000,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک صنعت و معدن

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه ‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک قوامین

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک گردشگری

 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک مسکن

 • سپرده سرمایه‌گذاری آتیه طلایی 2 بانک مسکن حداقل موجودی 200,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%

 

نرخ سود بانک ملت

 • سپرده سرمایه‌گذاری موج بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 19.35%
 • سپرده سرمایه‌گذاری ماندگار بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 10%
 • سپرده سرمایه‌گذاری احسان بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه‌گذاری هدف بانک ملت حداقل موجودی 100,000 تومان : 18%
 • سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی - روز شمار : 10%
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه : 15%
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 15%
 

 

 • همچنین ببینید:

نرخنامه

معرفی نویسنده:

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستم. اگه به دنیای هنر و ادبیات و آموزش زبان علاقه دارید، با من همراه باشید. تو آسمونی قراره چیزای زیادی یاد بگیریم.

نمایش بیشتر

ثبت نظر درباره «نرخ سود بانک ها در سال 1399»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 4 = ?