ایلیا آل خمیس

ایلیا آل خمیس - 1356-خوزستان( مدرس هنر)
مجسمه ساز ، نقاش ، شاعر ، مترجم ، محقق و منتقد سینما و هنرهای تجسمی ، اسطوره شناس
فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهران در گرایش مجسمه و حجم
کارشناس ارشد پژوهش هنر