علی جعفرزاده

متولد ١٣٥٦ 
عضو انجمن منتقدين سينماى ايران از سالهاى ٨٥ ، ٨٦
كارشناسى علوم اجتماعى دانشگاه گيلان
كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه پيام نور تهران
دانشجوى مقطع دكتراى جامعه شناسى اقتصادى و توسعه دانشگاه آزاد تهران مركز