سعید پرهیزگار

دوستدار محیط زیست و زمین پاک

علاقمند به مباحث جامعه شناسی ، محیط زیست و زمین شناسی