کد مطلب:  55036 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
مطالب کشاورزی

مطالب کشاورزی

   اكوسيسـتم پایـدار توليـد غـذاي سـالم، تغذيـه خـوب، عدالـت اجتماعـي  و رفــاه دام بــرای توليــد فرآوردههــاي دامــي مطلــوب مي شــود
زمان مطالعه: 1 دقیقه

درود بر شما همراهان بسیار ارجمند

می گویند:  کشــاورزی سالم انجــام مجموعــه ای از فرآیندهاســت کــه باعــث ایجــاد اکوسیسـتم پایـدار (سیســتمی طبیعــی شــامل گیاهــان، حیوانــات و میکروارگانیســمها کــه عــلاوه بــر اســتفاده نســل حاضـر، بـرای نسـلهای  آینـده نیـز حفـظ شـود) ،تولیـد غـذای سـالم، تغذیـه خـوب، عدالـت اجتماعـی  و رفــاه دام بــرای تولیــد فرآوردههــای دامــی مطلــوب می شــود

 

می گویند: عوامل آلوده کننده خاک بدین قرارهست : آلودگی کشاورزی – نفتی – صنعتی – اثرشوینده ها در خاک – زباله ... عوارض آلودگی خاک برای کشاورز مسایل و مشکلاتی را در بر خواهد داشت. با آموزش هرچه بهتر و بیشتر به کشاورزان از راهکارهای اطلاع رسانی و ترویجی است.  

نظر کارشناسان : برنج یکی از غذاهای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان است. این گیاه در  کشورهایی که عمدتاً آسیایی هستند، کشت می شود. برنج 21 درصد از انرژی و 15 درصد از پروتئین مورد نیاز جمعیتهای انسانی در سطح جهان را فراهم می کند...

 

ساکنان محترم وشریف کره زمین ، همه مراقب طبیعت باشیم ، زمین هم به مانند ما انسانها نیاز به آرامش دارد. آلودگی صوتی(مثل جنگ – خشونت وغیره...) آلودگی نوری(نورافشانی آسمان – نور لیزر و غیره ...) وآلودگی های دیگرکه دربالا ذکرشد کارهایی غیرانسانی هست . آموزشهای انسانی(علم ومنطق) و زندگی انسانی(برابری) برای همگان فراهم شود دیگرهیچ جنگی بوجود نمی آید ....   موفق باشید.....  بدرود .

: برای دریافت مشاوره درباره مطالب کشاورزی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «مطالب کشاورزی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید