مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  24244 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 26 دقیقه
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر

ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و  ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ) درآﻣﺪی، ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
زمان مطالعه: 26 دقیقه

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ  

دی    1390ﻣﺎه

902514102 

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﺸﻮر ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ   

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ  :

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و  ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ) درآﻣﺪی،

ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده آن ﺑﺎ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .

اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در راﺳﺘﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ا ز ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮐﺎﻫﺶ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،

ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد؛ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺑﺮﻗﺮاری ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻘﯽ دﯾﻦ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﮑﻠﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر، اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﻮق ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ

ﺑﻨﮕﺎه اﺻﻼ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎده ﺳﺎزی و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن، ﻧﺮخ ح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻌﺪﯾﻞ  ﻫﺎی

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎده ﺳﺎزی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  .

 

902514102 

3

  1366 اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ذﯾﻞ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻋﻤﺎل

ﻣﯽ ﮔﺮدد  :

 

  ﻣ .1 ﻣﺎده ﮔﺮدد 17 ﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ    : "  داراﺋﯽ -17 ﻣﺎده اﻣﻮال و  ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻮت ﺷﺨﺺ اﻋﻢ از ﻓﻮت واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل   ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ

ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   : .1   (ﻧﺮخ 1/5) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک و ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ     59 ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ارزش  ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ وراث اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم   . .2    (1/5) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم آﻧﻬﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ 1 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه

  143 ﻣﺎده  143 و ﻣﺎده ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ا وراث ﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم   . .3  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ،  اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم وراث و ﯾﺎ     .(%3) و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻪ درﺻﺪ .4    (%2) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ دو درﺻﺪ ﺑﻬﺎی اﻋﻼﻣﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر   .

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ وﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق

  (%10) ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺮخ ده درﺻﺪ ارزش روز در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل  .

  .1 ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وراث ﻃﺒﻘﻪ اول اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وراث ﻃﺒﻘﺎت دوم و

ﺳﻮم    (2) ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو (ﺷﺪ 4) و ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ   .

 ﺑﻮد .2 ﺗﺒﺼﺮه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ وراث ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺧﻮاﻫﺪ   .

  .3 ﺗﺒﺼﺮه  1 در ﻣﻮاردی ﮐﻪ وراث ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی  2 و اﺷ 4 و اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ  ﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ

ﯾﺎ وراث دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻮل

ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﻨ ﺑﻮد ﺪ  ." 

 

902514102 

4

  .2 ﻣﺎده 19 ﻣﻮاد ، 20 ، 21 ، 22  4 ﺑﻨﺪ ، 24 ﻣﺎده 26 ﻣﻮاد ، ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32   33 و ﺣﺬف

ﻣﯽ ﮔﺮدد.  

  .3 ﻣﺎده ﻣﯽ 34 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد  : "   - 34 ﻣﺎده  17 اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮال

و داراﺋﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﺑﻪ وراث ﯾﺎ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم   . ﻣﺆﺳﺴﺎت .1  ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

ﮐﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﻮاﻫﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎل دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد دارﻧﺪ  . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .2 ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل را ﺑﻪ اﺳﻢ وراث ﯾﺎ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ   . ﻣﯽ .3 دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ  ﻣﻌ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع  ﺎﻣﻠﻪ وراث راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮک را

ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  . ﺑﺎﺷﺪ .4 ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﯽ   . ﭘﻮﻟﯽ .5 ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و    دادﮔﺴﺘﺮی .6 ﻣﺤﺎﮐﻢ  دادﮔﺴﺘﺮی و ادارات اﺟﺮای اﺣﮑﺎم    و .7 ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی  ادارات ﮐ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺸﻮر  .8  ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اوﻗﺎف و ﺧﯿﺮﯾﻪ   ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ .9 اداره ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻐﺎر و  

اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﺑﺎ وراث ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ دارﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ    10 ای ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل

ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  . در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺷﺮﮐﺎء و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وی، در ﺗﺨﻠﻒ ﻧﯿﺰ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ  .

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻬﯿﻪ   ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ." 

 

 

902514102 

5

  .4 ﻣﺎده 35 ﻣﻮاد ، 36 ﻣﯽ 37 ، ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

  .5 ﻣﺎده ﻣﯽ 38 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن  ﺷﻮد  : "  38 ﻣﺎده -   (17) اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺬر ﯾﺎ وﺻﯿﺖ ﺑﻪ وراث ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و

  (3) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وراث ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ  (24) ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﻤﻮل

ﻣ ﺑﻮد ﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ   .

ﺗﺒﺼﺮه-   در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﻧﺬر ﯾﺎ وﺻﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺘﻔﻊ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ

  (3) اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ (ﺳﺎل 24) ﻣﺎده  ، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد." 

  .6 ﻣﺎده 40 ،39 ﻣﻮاد ، 41 ، 42 ﻣﯽ 43 و ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

  .7 ﻣﺎده  11 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﯽ 53 ﻣﺎده ﺷﻮد  : "   - 11 ﺗﺒﺼﺮه واﺣﺪ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ آن   75 در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺟﺎره اﻣﻼک ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ." 

ﻣﺎد   .8 ه ﺷﻮد 54 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻣﯽ   : "   - 54 ﻣﺎده درآﻣﺪ اﺟﺎره ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدی ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در

 80 ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺮارداد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از اراﺋﻪ آن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در آن ﮐﻤﺘﺮ از

درﺻﺪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪ رج در ﺟﺪول اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿ ﺑﺎﺷﺪ ﻦ و اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر 

ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول اﺟﺎره اﻣﻼک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .

ﺗﺒﺼﺮه-    (2) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺰء ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎره ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر

ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮد اﺟﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ." 

  .9 ﻣﺎده ﺷﻮد 60 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻟﺤﺎق ﻣﯽ   : "   - 60 ﻣﺎده  2 ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ واﺣﺪ در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص

ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، در ﺧﺼﻮص اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ

 

902514102 

6

اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﻤ   (59) ﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ

ﺑﻮد 50 ﻧﺮخ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ   .

 ﻧﻤﯽ .1 ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده  ﺑﺎﺷﺪ   : ﻧﻮﺳﺎز .1 اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی  .  .2    68 ،65 اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﻮاد ﻣﻨﺘ 70 و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﻘﻞ  ﮔﺮدد   . ﮐﺸﺎورزی .3 ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک واﻗﻊ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و اراﺿﯽ   .

 ﻣﯽ .2 ﺗﺒﺼﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎع از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺴﻮب  ﺷﻮد  .

  .3 ﺗﺒﺼﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک و ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ   18 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﺳﻦ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ

آﻧﻬﺎ ﻣﺎده در ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ  ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ   .

 ﻣﯽ .4 ﺗﺒﺼﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻠﮏ و ﺣﻖ واﮔﺬاری آن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب  ﮔﺮدد  .

 ﻣﯽ .5 ﺗﺒﺼﺮه ً   در ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ

ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨ ﺧﻮاﻫ ﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل ﻨ ﺑﻮد ﺪ   .

 اﻣﻼک .6 ﺗﺒﺼﺮه اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل   و ﺣﻖ

واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﻣﯽ  ". ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر  ﺑﺎﺷﺪ ،

ﻣ   .10 ﺎده ﻣﯽ 64 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد  : "   - 64 ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرف روز ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﻋﻀــﻮ ﻣﯽ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و

وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻣﻼ ﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و  ک و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و در

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﯾﺎ  روﺳﺎی ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک

و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ   ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش

ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﻼک ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿ ﻧﻤﻮد ﺎن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ   .

 

902514102 

7

در ﻣﻮارد ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ )ﮐﺸﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت   ( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای

ﺑﺨﺶ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺷﻮرای در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن  اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ  ، ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ

ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮﺑﻮط در ﮐﻤ ﻧﻤﻮد ﯿﺴﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ   .

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  . ﺟﻠﺴﺎت

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت  ﻣﺘﺨﺬه ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ در

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ  .

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻣﻼک ﻻزم اﻻﺟﺮاء

ﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ." 

  .11 ﻣﺎده ﻣﯽ 77 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد:  " -  ﺣﻘ 77 ﻣﺎده درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص  ﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع   ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل

ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎب ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .

  .1 ﺗﺒﺼﺮه  59 اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠ ﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺮخ   (%10) ده درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد  .

  .2 ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده درﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر آن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .

 ﻣﮑ .3 ﺗﺒﺼﺮه ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ  ﻠﻔﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮواﻧﻪ   ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺑﻪ اداره ا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﮔﺰارش   .

  .4 ﺗﺒﺼﺮه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و رﺳﺪ داراﺋﯽ ﻣﯽ .  "

 

 

 

902514102 

8

  .12 ﻣﺎده ﻣﯽ 84 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد:  "   - 84 ﻣﺎده  84 ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎف اﺳﺖ  . ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﻫﺮﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎ ی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮی  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ   ﺗﻌﯿﯿﻦ و

ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﻼم ." 

  .13 ﻣﺎده ﻣﯽ 85 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد:  "   - 85 ﻣﺎده  (84) ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﻤﻮل

  (%10) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ (%ﺑﺎﺷﺪ 20) و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد آن ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﯽ ." 

  .14 ﻣﺎده ﻣﯽ 86 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﺷﻮد:  "  ﺗﺒﺼﺮه-  ﭘﺮداﺧﺖ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺴﻮرات

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره، ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت،   اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺣﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ    84 ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ده

 ﻣﯽ (%10) درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ  . ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﮐﺴﺮ و ﻇﺮف ﻣﺪت

ﺗﻌ   86 ﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ اداره

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ." 

  .15 ﻣﺎده  5 در ﺑﻨﺪ  91 ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت" ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ..."  اﻟﯽ آﺧﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

  .16 ﻣﺎده  14 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻨﺪ  91 ﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق

ﻣﯽ ﺷﻮد  : آزادﮔﺎن – 14" درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و   .

ﺗﺒﺼﺮه: اﯾﺮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  از اﻋﻢ   ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺘﺨ ﻧﻤﯽ 86 ﺪاﻣﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن  ﺑﺎﺷﻨﺪ." 

  .17 ﻣﺎده ﻣﯽ 92 ﻣﺎده ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

 

 

902514102 

9

  .18 ﻣﺎده ﻣﯽ 95 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد  : "   - 95 ﻣﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ

ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﮕ ﮐﻨﻨﺪ ﺎﻫﺪاری و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ  . آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

روﺷﻬﺎی ﻧﮕﺎ ﻫﺪاری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ"  .

  .19 ﻣﺎده ﺗﺒﺼﺮه 96ﻣﺎده و  ﻣﯽ ﻫﺎی آن ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

  .20 ﻣﺎده ﻣﯽ 97 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن  ﺷﻮد  : " -  و 97 ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ  ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن   اﺳﺘﻨﺎد و

ﭘﺬﯾﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد   .

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺪون رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ دﻫﺪ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار   . ﻣﻄﺎﺑ – ﺗﺒﺼﺮه در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮدی از اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و  ﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺧـﻮدداری ﻧـﻤﺎﯾﺪ،

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮآوردی)ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ درآﻣﺪ و   ( و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ

اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮدی ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه   ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﺪاول ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ   . در ﻏﯿﺮ

اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮآوردی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ  . ﺣﮑﻢ

اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮاﺋﻢ و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻗﺎ ﺑﻮد ﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ   .

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد و اﺣﮑﺎم  )ﺧﺎص ﻋﺎم و  (

ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد."

  .21 ﻣﺎده  98 ﻣﺎده ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد  .

 

 

 

902514102 

10

  .22 ﻣﺎده ﻣﯽ 100 ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺎده ﺣﺬف و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق  ﮔﺮدد  : "   – ﺗﺒﺼﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ

ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮕﺎﻫﺪ اری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ  .

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮدی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ." 

  .23 ﻣﺎده ﻣﯽ 104 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن  ﺷﻮد  : "   - 104 ﻣﺎده وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﮐﻠﯿﻪ

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ  اﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮﻫﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،  ﺳﻪ درﺻﺪ آن را ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻮدی ) درﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮه (اﻣﻮر ﮐﺴﺮ و ﻇﺮف ﺳﯽ روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن   ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وارﯾﺰ و رﺳﯿﺪ آن

  ، را ﺑﻪ ﻣﻮدی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮف ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ا دارﻧﺪ رﺳﺎل   .

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و

داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ  .

 - ﻗﺮار 1 ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  دادی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف

ﺳﯽ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ   .

  .2ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر دراﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻼ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺮ

ﻋﻠﯽ ا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮط  ﺳﺘﻌﻼم ﻗﺒﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻔﯽ   .

 ﯾﺎ .3ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻨﺪوق دادﮔﺴﺘﺮی و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻮدﯾﻊ و  وﺳﯿﻠﻪ

ﻣﺮاﺟﻊ اﺟﺮاﯾﯽ وﺻﻮل و اﯾﺼﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻮدﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه  ﻣﺬﮐﻮر را ﺻﺎدر ﻣﯽ   .

 

902514102 

11

 ﻣﺎﺷﯿﻦ .4 ﺗﺒﺼﺮه در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﺶ  ﻣﯽ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺰا   ﺑﺎﺷﺪ،

 ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮارداد ﻣﯽ ً ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .

 ﺗﺮ .5 ﺗﺒﺼﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ  ﺗﯿﺒﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ

اﺟﺮا ﮔﺬارد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ  ، اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ًﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺆدی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد." 

  .6 ﺗﺒﺼﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ

ﻣﺎده از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ  . در

ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف آﻧﻬﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ از ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم  اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،

ﻣﺎﻟﯿﺎت را وﺻﻮل و در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و

ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ، از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻧﻬ ﮐﻨﺪ ﺎ ﺑﺮداﺷﺖ .  "

  .24 ﻣﺎده ﻣﯽ 107 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن  ﺷﻮد  : "   -107 ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ در آﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎزات

ﯾﺎ  ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﯾﺎ دادن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ واﮔﺬاری ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت  ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﯿﻦ   ای ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮ رﺳﯿﺪ اﻫﺪ   .

ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، از اﯾﺮان درآﻣﺪ

  ، ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارد ﮐﺴﺮ و ﻇﺮف ده روز ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ   . در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ 

وﺟﻮه ﺑﻮد  ".  ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ًﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ

  .25ﻣﺎده ﺷﻮد 124 ﻣﺎده ﺣﺬف ﻣﯽ   .

 

 

902514102 

12

  .26 ﻣﺎده ﮔﺮدد 129 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻟﺤﺎق ﻣﯽ   : "   -129 ﻣﺎده دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﺣﺬ ف ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت، ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.  "

ﻣ   .27 ﺎده ﻣﯽ 131 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد  : "   -131 ﻣﺎده ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دارای

ﻧﺮخ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ای  ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ   :

  (500/000/000) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ

15)  (%

  (1/000/000/000) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﭘﺎﻧﺼﺪ

  (500/000/000) ﻣﯿﻠﯿﻮن  (%20) رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎز   (1/000/000/000) اد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ و  "(%25) ﭘﻨﺞ درﺻﺪ

  . 28 ﻣﺎده ﺗﺒﺼﺮه 132 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و  ﻣﯽ ﻫﺎی آن  ﺷﻮد  : "  ﺑﻪ -132 ﻣﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ  ﮔﺬاری   (%ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 100) ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ ﮔﺬاری  اﻧﺠﺎم

ﺷﺪه اﺷﺨ ﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،  ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ

ذﯾﺮﺑﻂ  ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر    ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎ ﺻﺮف ، اﯾﺠﺎد داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ)اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ  زﻣﯿﻦ (

ﻣﯽ  ﮔﺮدد، از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎل ﯾﺎ ﮔﺮدد ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ  . 

  ﻣﻌﺎﻓ .1 ﺗﺒﺼﺮه ﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎدل    (%100) ﺻﺪ در ﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺎدل   (%50) ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ آن ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﯽ ﮔﺮدد  .

  .2 ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ اﻋﻄﺎء   ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در

ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺷﻮد ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻨﻈﻮر   .

 

902514102 

13

  .3 ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ)ب ( ﭘﻨﺠﻢ 159 ﻣﺎده ً ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا واﺣﺪﻫﺎ ، ﺑﺮای ﯾ ﯽ

ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺑﻬﺮه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺮواﻧﻪ   ﺑﺮداری ﯾﺎ ﻣﺠﻮز

اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﺎ درﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎری ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ   .

آﯾﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  و ﺗﻬﯿﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ." 

  .29 ﻣﺎده ﺗﺒﺼﺮه 138 ﻣﺎده و   ﻫﺎی ذﯾﻞ آن ﻣﯽ ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

  .30 ﻣﺎده ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ (ﻣﺎ ﻣﯽ 141 ده ﺷﻮد  : " اﻟﻒ-     (%80) ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت  از ﺷﻤﻮل

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک   ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و

داراﺋﯽ و ﻧﻔﺖ و ﺗﻬﯿﻪ  ﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان  رﺳﺪ." 

  .31 ﻣﺎده ﻣﮑﺮر ﮔﺮدد 146 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻟﺤﺎق ﻣﯽ   : "   -ﻣﮑﺮر 146 ﻣﺎده (132) ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ،133) ( ،134) ( ،141)  (  (142) و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ ﺑﻮ – اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در د ﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد  .

اﻋﺘﺒﺎرات ﻣ ﺻﻮرﺗﯽ ﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در   ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﯾﮏ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ    – ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺼﻮب در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﯾﺎد

  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮا ً ﺷﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ن ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ

اﺳﺖ  .

  .32 ﻣﺎده ﺗﺒﺼﺮه 147 ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ذﯾ (1)  ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻞ ﻣﯽ اﺻﻼح  ﺗﺒﺼﺮه (2)  ﺷﻮد و

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذﯾﻞ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد  :

 ﻓﺼﻞ .1 ﺗﺒﺼﺮه  ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﮐﻠﯿﮥ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن

درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ 

 

902514102 

14

   ﻫﺰﯾﻨﻪ .2 ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط   درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف و  ﯾﺎ ﺑﻪ  ﻧﺮخ ﻣﻘﻄﻮع

ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ." 

  .33 ﻣﺎده آن 149 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه  ﻣﯽ ﺷﻮد  : "   -149 ﻣﺎده آن ﻗﺴﻤﺖ از داراﺋﯿﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻬﻼک  ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل   ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و

ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ارزش آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ، ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻮده و

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک آﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت

داراﺋﯽ ﻫﺎی  اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاول   و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای  آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ." 

  .34 ﻣﺎده 150 ﻣﻮاد ، 151 ، 152 ، 153 ، 154 ، 158 ﻣﯽ 169 و ﺣﺬف  ﺷﻮد  .

  .35 ﻣﺎده  169 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮑﺮر ﺗﺒﺼﺮه و  ﻫﺎی ﻣﯽ آن  ﺷﻮد  : "  -ﻧ 169 ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺳﺘﻘﺮار  ﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه

اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﻤﻠﻪ از   اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و 

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ  . و .1 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ،ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ   ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت و  ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻏﯿﺮ  دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻮق را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺑﯿﻤﻪ

ﻫﺎ، ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و   ... ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی   اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،

ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  . ﻣﺠ .2 ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر  ﺎز اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎد

ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و در رﺳﯿﺪﮔﯽ دﻫﺪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار   . .3    اﯾﻦ 2 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ آﻧﺎن در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ  . .4  ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎران

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .

 

902514102 

15

.5  ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺎدل   ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه

اﺳﺖ  . ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻗﻒ  ﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه  ﮔﺮدد  .   دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ .6 ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط، از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .

آﯾ ﻧﺎﻣﻪ ﯿﻦ   اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دا وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و راﺋﯽ و ﺗﻬﯿﻪ   ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮان ﻫﯿﺎت 

ﻣﯽ رﺳﺪ." 

  .36 ﻣﺎده  181 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه آن ﻣﯽ ﺷﻮد  : "   -181 ﻣﺎده ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺆدﯾﺎن اﻋﻢ از دﺳﺘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾ ﺠﺎد واﺣﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻗﺪام

ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎز ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی دادﺳﺘﺎن رﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  ﻣﯽ   ﻣﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﮔﺮدد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆدی ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺆدﯾﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، و ﯾﺎ در ﺻﻮرت

ﻟﺰوم ﺑﺎ اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ  آﻧﻬﺎ ا ﺑﻪ اداره ﻣﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ   .

  .1 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ

ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ   .

 ﻣﺪارک .2 ﺗﺒﺼﺮه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﻨﺎد و  ﺳﻮاﺑﻘﯽ و   ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺘﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ

در ﺧﺼﻮص ﻣĤﺧﺬ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد، ﻣﺮاﺗﺐ از ﻃﺮﯾﻖ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ

ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽ اﻋﻼم  ﮔﺮدد  .

آﯾ ﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗ   ﺑﻪ ًﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ و وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ." 

ﻣ   .37 ﺎده  199 در ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت"ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ "  " ﻋﺒﺎرت ، (%2/5) و دو ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ" ﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ  ﺷﻮد  .

 

 

 

902514102 

16

  .38 ﻣﺎده ﻣﯽ 219 ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﺷﻮد  : " ﺗﺒﺼﺮه- و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ﻓ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و

روش اﺟﺮ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت و روﯾﻪ ﻫﺎی اﯾ ﻗﺒﯿﻞ ﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از  ﻧﺎم، ﺛﺒﺖ   ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺆدﯾﺎن، اﺑﻼغ اوراق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺼﻼح

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﻧﻤﻮد ﻓﻮق را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ   . ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮرد ﺗﺴﻠﯿﻢ

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ، ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت، اﺑﻼغ اوراق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .

ﺑﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد." 

  .39 ﻣﺎده ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ  ﻣﺎ 3 ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ 255 ده ﺷﻮد  : " در ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺷﻮرای ﻣﺰﺑﻮر رﺳﯿﺪه

ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﯿﺬ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی داراﯾﯽ و  ﮐﺸﻮر ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد،    ﺣﺴﺐ ، ﺑﺮای

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﺧ ﺑﻮد ﻮاﻫﺪ ." 

  .40 ﻣﺎده  261 ﻣﻮاد  262 و ﻣﯽ 266 ﺣﺬف و ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن  ﮔﺮدد  : "    ﻫﯿﺎت -266 ﻣﺎده ﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﯿﺄت ﺑﻮد ﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ   .

ﺗﺒﺼﺮه-  در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت"اداری ﻫﯿﺄت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت "  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت" ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ" ﻣﯽ ﺷﻮد." 

  .41 ﻣﺎده (ﺷﻮد 272) ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ذﯾﻞ آن ﻣﯽ   : "  دی -272 ﻣﺎده ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم آن ﮔﺮوه ﯾﺎ

ﮔﺮوه  ﻫﺎﯾﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی)اﻟﻒ  ( و)د  ( ﻣﺎده واﺣﺪه "رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار "  ﻣﺼﻮب ﺳﺎل

ﻣ 1372   ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ، ﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ)  درج در

روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط  ( ﺑﻪ اﻃﻼع اﯾﻦ

 

902514102 

17

ﮔﺮوه از اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد  ه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و  ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ  اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﻮل اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

اﺑﻼغ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ  . اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ

از اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه آﻏﺎز ﻣﯽ  ﺷﻮد، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرﺗﻬﺎی

ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳ ﺖ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر  ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  . اراﯾﻪ  ﻧﮑﺮدن ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده درﻣﻬﻠﺖ

ﻣﻘﺮر، در ﺣ ﺷﻮد ﮑﻢ ﻋﺪم اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ   .

  .1 ﺗﺒﺼﺮه ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط  ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای   درآﻣﺪ

ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اد اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮد ارات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار   .

  .2ﺗﺒﺼﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص

ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان

واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .

   ﺷﺮﮐﺖ .3ﺗﺒﺼﺮه (" ﮐﺸﻮر 4) ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ "   1366 ﻣﺼﻮب ﺳﺎل از ،

ﻟﺤﺎظ اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ  آﻧﻬ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ﺎ و ﻣﻘﺮرات

ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ." 

  ﻣﻮا .42 ﻣﺎده  274 د ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻣﯽ 280 اﻟﯽ اﻟﺤﺎق  ﺷﻮد  : "  ﻣﻮارد و -274 ﻣﺎده زﯾﺮ ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ  در دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  . ﻣﺎ .1 ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ  ﻟﯿﺎت، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻼف واﻗﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ  و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد

ﻧﻤﺎﯾﺪ  . ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .2 ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺧﺘﻔﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن را   .

 

902514102 

18

.3   ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده و در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ً ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت د ﻧﻤﺎﯾﺪ رآﻣﺪی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮدداری   . .4  ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ وﺻﻮل ﯾﺎ

ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺆدﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر را در ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر

اﯾﺼﺎل ﻧﮑﻨﺪ  . .5  ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از  ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ً و ﻋﺎﻣﺪا ً ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎﻟﻤﺎ

ﻧﺎم دﯾﮕﺮان، ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﺮارد ﺧﻮد ادﻫﺎی ﻣﺆدﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ   . .6    اﯾﻦ 181 ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﮔﺮدد و ﯾﺎ  از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده

ﮔﺮدد 169 ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدداری و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن وارده ﺑﻪ دوﻟﺖ   .

ً  -ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ً در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺘﻔﻘﺎ

ﻣﺸﻤﻮل اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  .

 اﺳﺖ -275 ﻣﺎده ﻣﺠﺎزات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی   . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ

ﻗﺼﺪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻤﻮده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را   و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از

ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آن را ﺗﺮک ﮐﺮده و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿ ﺎت را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  . ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ ﺟﺮم، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﻮق ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،

ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی و ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﻗﺎرﯾﺮ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ

اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﮔﺮدد ﻣﺠﺎزا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﺨﻔﯿﻒ  ت را داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ   .

ﺗﺒﺼﺮه-  ﮐﺸﻒ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ

اﻣﮑﺎن ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ   .

  -276 ﻣﺎده ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﮑﺮار و ﺗﻌﺪد ﺟﺮم و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد  .

 

 

902514102 

19

 ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺎﺑﺪاران -277 ﻣﺎده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ، اﻋﻢ از و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت  ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺄﻣﻮران 

 در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ً و ﻋﺎﻣﺪا ًﻋﺎﻟﻤﺎ اﯾﻦ   ﺑﺎ ﻣﺆدی ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﺮﯾﮏ

ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ  ﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺟﺮم ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ

ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮ ، ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ر ﺷﺪ ت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ  . در ﻣﻮرد

  . ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ً ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻔﻘﺎ

 ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ -278 ﻣﺎده    ﻣﺆدی را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ً و ﻋﺎﻣﺪا ً ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ

  ، ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﯾﺎ ﻟﻮازم آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺴﺎﺑﺪاران  ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎون ﺟﺮم از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﯾﺎ از

 ﺧﻮاﻫﻨ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺪ  . در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﺴﺎت

  . ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ً ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻔﻘﺎ

 ﻫﺮ ﮐﺸﻮر -279 ﻣﺎده ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ﮐﻪ  ﺑﺎ دادن ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﯽ  ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم اﻓﺘﺮا ﻃﺒﻖ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن  ات اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .

 ﻫﺮ -280 ﻣﺎده رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در   ﯾﮏ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ

ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻘﺘﻀﯽ     دادﺳﺮا و دادﮔﺎه وﯾﮋه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ، دﻫﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ،

ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ را ﺗﺄ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﻦ ." 

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید