آسمونی قبلا در قسمت " سلامت  " سایت مطلبی در مورد خواب و رؤیا گذاشته بود و حالا موضوعی را می خوانید در مورد زیاد خوابیدن که می تواند اثری منفی بر زندگی تان بگذارد .

   

خواب زیاد

 

اگر شما به طور مداوم، بیش از حد ی که می خواهید و مجازید ، می خوابید ، بدانید در دنیا افرادی مانند شما کم نیستند .

د ر بیشتر موارد ، خواب بیش از حد می تواند به تمام سیستم خوابیدن شما آسیبی جد ی وارد کند . شما به سرعت به خوابیدن اعتیاد پید ا می کنید ، زیرا دیگر خواب شما طبیعی و با کیفیت خوب و مناسب نیست.

تاثیرات منفی خواب بیش از حد :

کاملا واضح است که بیش از حد خوابیدن، موجب اتلاف وقت می شود . اتلاف وقت نیز سبب کمبود وقت می شود که ناتوانی د ر انجام وظایف و مسئولیتهای روزانه را به د نبال خواهد د اشت. گاهی هنگامی که بیش از حد می خوابید ، د چار خجالت شد ه و نسبت به خود خشمگین می شوید که این حالت به تد ریج می تواند تاثیری منفی بر عزت نفس شما د اشته باشد . این علت و معلولهای خواب بیش از حد ، می توانند د ر یک چرخه پایان ناپذیر، مد اوم بر یکد یگر تاثیر گذاشته و مد ام شرایط شما را سخت تر کنند .

برای مثال: شما اند کی افسرد ه هستید ، بیش از حد می خوابید ، دیگر زمان اضافه ای برای رسید گی به امور شخصی ند ارید به تدریج از کارهایتان عقب می مانید و...

اما از کجا بدانید که واقعا به این خواب اضافه نیاز ندارید ؟

گزینه اول:

آن را حس می کنید . زیرا پس از خواب مفرط، اصلاً احساس تجدید قوا و پر انرژی بودن نمی کنید . برعکس، کاملاً خواب آلود هستید . گاهی اوقات، چشم یا سرتان هم درد می کند ، گیج هستید و حتی ممکن است نتوانید حواس خود را متمرکز کنید .

گزینه د وم:

شما واقعا به خواب اضافه نیاز د اشته اید . زیرا به اندازه کافی خوب نمی خوابید .

د ر هر دو مورد ، اگر شبی بیش از 8 ساعت می خوابید و میل د ارید بدانید که چگونه می توانید با کمتر خوابید ن، به همین اند ازه استراحت کنید ، به خواند ن ادامه دهید :

ـ د لایل خواب بیش از حد :

همانطور که گفتیم، یک د لیل خواب بیش از حد شما، می تواند کیفیت بد خواب باشد . د لایل داشتن چنین خوابی، می تواند عاد ات یا شرایط بد و غیر اصولی مانند بید ار ماندن تا د یر وقت، انجام کارهای شیفتی، تغذیه نامناسب و محیط پر سر و صد ا باشد . این حالت می تواند به د لیل ناهنجاریهای فیزیکی مانند قطع تنفس هنگام خواب باشد .

اما بگذارید سؤالی از شما بپرسم:

فرض کنیم که شما د ر اکثر اوقات بیش از حد می خوابید و هر از گاهی، د یر به سر کار می رسید .. احتمال خواب ماند ن شما د ر صبح روزی که باید زود بید ار شوید و به هواپیمایی که شما را به تعطیلاتی طولانی می برد برسید ، چقد ر است؟ متوجه منظورم شد ید ؟

حتی زمانی که بد می خوابید و کسر خواب د ارید ، باز هم د ر زمانی که واقعا بخواهید ، بید ار می شوید ، مگر نه؟ شاید باید اعتراف کنید که د ر ذهن خود موانعی ساخته اید که شما را د ر تختخواب نگه می د ارد .

منظورم مشکلات احساسی ، روانی مانند افسرد گی، کمبود انگیزه یا ترس از شکست است. شاید ترکیبی از بعضی یا تمام د لایل مذکور باشد که همراه با کمبود خویشتن د اری و همچنین نیرویی که ما را اسیر عاد ات می کند ، یکجا جمع می شود و شما را د ر اکثر موارد واد ار به خواب بیش از حد می کنند .

چگونه خواب بیش از حد را متوقف کنیم؟

ابتد ا باید این احساس تعهد را د ر خود ایجاد کنید که حتماً بر عاد ت خواب بیش از حد خود غلبه کنید .

باید بد انید که «چرا» می خواهید چنین کنید . شما باید با د انستن این د لیل، د ر خود انگیزه غلبه بر این عاد ت را ایجاد کنید .

سپس با برقرار کرد ن یک برنامه منظم خوابید ن و بید ار شد ن و رعایت آن، سیستم خواب خود را د وباره به نظم د رآورید .

چه زمانی به خواب می روید ؟ چه زمانی بید ار می شوید ؟ حد اقل طوری برنامه ریزی کنید که هر روز ـ حتی اگر د یر خوابید ید و حتی د ر روزهای تعطیل ـ د ر یک ساعت مشخص بید ار شوید .

شما باید برای خود برنامه ای د اشته باشید و آن را به طور د قیق اجرا کنید . انجام این کار د ر ابتد ا مشکل است، زیرا ممکن است سیستم خوابتان آسیب د ید ه باشد .

یک نمونه ساد ه آن، این است که اگر امروز صبح بیش از حد خوابید ه باشید ، زود خوابید ن د ر شب برایتان مشکل خواهد بود .

پس باید چه کنید ؟

باید به هر روشی که بتواند شما را یک بار د رست سر موقع بید ار کند ، متوسل شوید و یک چرخه تازه را آغاز کنید .

چند ساعت زنگ د ار را تنظیم کنید و همه را با هم و د ر جاهای مختلفی که نتوانید خاموششان کنید بگذارید ، از د وستی بخواهید که به شما تلفن کند ، همسرتان را به کمک بطلبید و خلاصه هر کاری می توانید انجام د هید .

به یاد د اشته باشید که «باید » به محض بید ار شد ن از جای خود برخیزید و فرصت د وباره به خواب رفتن را به خود ند هید .

البته این تازه اول کار است، پس از این شما باید :

ـ شرایط مناسب را برای د اشتن خوابی خوب د ر شب آماد ه کنید و عوامل مخرب (نور، سر و صد ا، عاد ت تماشای فیلم د ر رختخواب و...) را حذف یا تعد یل کنید .

ـ روشی منـاسب و عمـــلی بــرای بیــد ار شد ن خود پید ا و هر روز از آن استفاد ه کنید

ـ روی انگیزه های خود و نظم شخصی متمرکز شوید و آنها را تقویت کنید .

ـ فراموش نکنید که عاد ات، اکتسابی هستند و هرچند تغییر د اد ن آن د ر ابتد ا مشکل به نظر می رسد ، اما به خصوص د رمورد خواب، الگوهای تازه سریع جا می افتند و شما پس از چند روز متوجه می شوید که به موقع و بد ون نیاز به شنید ن زنگ ساعت یا ریخته شد ن آب بر صورتتان! از خواب بید ار شده اید .

منبع : شبکه اینترنتی آفتاب  

" درباره خواب و رؤیا را هم ببینید "