کد مطلب:  66153 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 9 دقیقه
برنامه مسابقات لیگ فرانسه

برنامه مسابقات لیگ فرانسه

برنامه و نتایج مسابقات لیگ فرانسه 2022-2023 در این بخش بروز می باشد.
زمان مطالعه: 9 دقیقه

برنامه هفته اول لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آژاکسیو
جمعه 14 مرداد 1401
23:30
1-2
موناکو
شنبه 15 مرداد 1401
19:30
2-1
کلرمونت
شنبه 15 مرداد 1401
23:30
5-0
تولوز نیس
یکشنبه 16 مرداد 1401
15:30
1-1
تروا
یکشنبه 16 مرداد 1401
17:30
2-3
لیل اوسر
یکشنبه 16 مرداد 1401
17:30
1-4
لانس برست
یکشنبه 16 مرداد 1401
17:30
2-3
آنژه نانتس
یکشنبه 16 مرداد 1401
17:30
0-0
رن لوریان
یکشنبه 16 مرداد 1401
19:35
1-0
مارسی رنس
یکشنبه 16 مرداد 1401
23:15
1-4

برنامه هفته دوم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لیل
جمعه 21 مرداد 1401
23:30
1-1
موناکو رن
شنبه 22 مرداد 1401
19:30
1-1
شنبه 22 مرداد 1401
23:30 2-5
لیون
یکشنبه 23 مرداد 1401
15:30
تعویق
لانس
یکشنبه 23 مرداد 1401
17:30
0-0
اوسر آنژه
یکشنبه 23 مرداد 1401
17:30
2-2
تروا تولوز
یکشنبه 23 مرداد 1401
17:30
3-0
رنس کلرمونت
یکشنبه 23 مرداد 1401
17:30
4-2
نیس استراسبورگ
یکشنبه 23 مرداد 1401
19:35
1-1
برست مارسی
یکشنبه 23 مرداد 1401
23:15
1-1

برنامه هفته سوم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لیون تروا
جمعه 28 مرداد 1401
23:30
1-4
موناکو لانس
شنبه 29 مرداد 1401
19:30
4-1
مارسی نانتس
شنبه 29 مرداد 1401
23:30 1-2
استراسبورگ رنس
یکشنبه 30 مرداد 1401
15:30
1-1
کلرمونت نیس
یکشنبه 30 مرداد 1401
17:30
0-1
تولوز لوریان
یکشنبه 30 مرداد 1401
17:30
2-2
اوسر
یکشنبه 30 مرداد 1401
17:30
2-1
آنژه برست
یکشنبه 30 مرداد 1401
17:30
3-1
رن آژاکسیو
یکشنبه 30 مرداد 1401
19:35
1-2
لیل
یکشنبه 30 مرداد 1401
23:15
7-1

برنامه هفته چهارم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آژاکسیو لیل
جمعه 4 شهریور 1401
23:30
3-1
اوسر
شنبه 5 شهریور 1401
19:30
0-1
لانس رن
شنبه 5 شهریور 1401
23:30 1-2
نانتس تولوز
یکشنبه 6 شهریور 1401
15:30
1-3
تروا آنژه
یکشنبه 6 شهریور 1401
17:30
1-3
لوریان کلرمونت
یکشنبه 6 شهریور 1401
17:30
1-2
نیس مارسی
یکشنبه 6 شهریور 1401
17:30
3-0
برست
یکشنبه 6 شهریور 1401
17:30
7-0
رنس لیون
یکشنبه 6 شهریور 1401
19:35
1-1
موناکو
یکشنبه 6 شهریور 1401
23:15
1-1

برنامه هفته پنجم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
موناکو تروا
چهارشنبه 9 شهریور 1401
21:30
4-2
آژاکسیو
چهارشنبه 9 شهریور 1401
21:30
0-2
لیون اوسر
چهارشنبه 9 شهریور 1401
21:30
1-2
استراسبورگ نانتس
چهارشنبه 9 شهریور 1401
21:30
1-1
آنژه رنس
چهارشنبه 9 شهریور 1401
21:30
4-2
تولوز
چهارشنبه 9 شهریور 1401
23:30
3-0
مارسی کلرمونت
چهارشنبه 9 شهریور 1401
23:30
0-1
لیل نیس
چهارشنبه 9 شهریور 1401
23:30
2-1
لانس لوریان
چهارشنبه 9 شهریور 1401
23:30
2-5
رن برست
چهارشنبه 9 شهریور 1401
23:30
1-3

برنامه هفته ششم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اوسر مارسی
شنبه 12 شهریور 1401
19:30
2-0
شنبه 12 شهریور 1401
21:30
0-5
نانت
شنبه 12 شهریور 1401
23:30
3-0
لیل
یکشنبه 13 شهریور 1401
15:30
3-1
آژاکسیو لوریان
یکشنبه 13 شهریور 1401
17:30
1-0
کلرمون تولوز
یکشنبه 13 شهریور 1401
17:30 0-2
برست استراسبورگ
یکشنبه 13 شهریور 1401
17:30 1-1
رنس لانس
یکشنبه 13 شهریور 1401
17:30 1-1
تروا رن
یکشنبه 13 شهریور 1401
19:35
1-1
نیس موناکو
یکشنبه 13 شهریور 1401
23:15
1-0

برنامه هفته هفتم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تروا جمعه 18 شهریور 1401
23:30
0-1
برست شنبه 19 شهریور 1401 19:30 0-1
مارسی لیل شنبه 19 شهریور 1401
23:30
1-2
استراسبورگ کلرمون یکشنبه 20 شهریور 1401
15:30
0-0
آژاکسیو نیس یکشنبه 20 شهریور 1401
17:30
1-0
لوریان نانت یکشنبه 20 شهریور 1401 17:30 2-3
تولوز رنس
یکشنبه 20 شهریور 1401
17:30 0-1
آنژه
یکشنبه 20 شهریور 1401
17:30 1-2
رن اوسر
یکشنبه 20 شهریور 1401
19:35
0-5
موناکو لیون
یکشنبه 20 شهریور 1401
23:15
1-2

برنامه هفته هشتم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اوسر لوریان
جمعه 25 شهریور 1401
23:30
3-1
شنبه 26 شهریور 1401
19:30 1-2
لیل تولوز
شنبه 26 شهریور 1401
23:30
1-2
رنس موناکو
یکشنبه 27 شهریور 1401
15:30
3-0
کلرمون تروا
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30
3-1
نیس آنژه
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30 1-0
مارسی رن
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30 1-1
برست آژاکسیو
یکشنبه 27 شهریور 1401
17:30 1-0
نانت لانس
یکشنبه 27 شهریور 1401
19:35
0-0
لیون
یکشنبه 27 شهریور 1401
23:15
1-0

برنامه هفته نهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آنژه مارسی
جمعه 8 مهر 1401
23:30
3-0
استراسبورگ رن
شنبه 9 مهر 1401
19:30 3-1
نیس
شنبه 9 مهر 1401
23:30
1-2
لوریان لیل
یکشنبه 10 مهر 1401
15:30
1-2
آژاکسیو کلرمون
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30
3-1
اوسر برست
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30 1-1
تروا رنس
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30 2-2
تولوز
یکشنبه 10 مهر 1401
17:30 2-4
موناکو نانت
یکشنبه 10 مهر 1401
19:35
1-4
لانس لیون
یکشنبه 10 مهر 1401
23:15
0-1

برنامه هفته دهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لیون تولوز
جمعه 15 مهر 1401
23:30
1-1
مارسی آژاکسیو
شنبه 16 مهر 1401
19:30 2-1
رنس
شنبه 16 مهر 1401
23:30
0-0
موناکو
یکشنبه 17 مهر 1401
15:30
2-0
کلرمون اوسر
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30
1-2
نیس تروا
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30 2-3
آنژه
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30 3-2
برست لوریان
یکشنبه 17 مهر 1401
17:30 2-1
رن نانت
یکشنبه 17 مهر 1401
19:35
0-3
لیل لانس
یکشنبه 17 مهر 1401
23:15
0-1

برنامه هفته یازدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
استراسبورگ لیل
جمعه 22 مهر 1401
23:30
3-0
لوریان رنس
شنبه 23 مهر 1401
19:30 0-0
لانس
شنبه 23 مهر 1401
23:30
0-1
تولوز آنژه
یکشنبه 24 مهر 1401
15:30
2-3
اوسر نیس
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30
1-1
تروا آژاکسیو
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30 1-1
نانت برست
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30 1-4
رن لیون
یکشنبه 24 مهر 1401
17:30 2-3
موناکو کلرمون
یکشنبه 24 مهر 1401
19:35
1-1
مارسی
یکشنبه 24 مهر 1401
23:15
0-1

برنامه هفته دوازدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آژاکسیو
جمعه 29 مهر 1401
23:30
3-0
لیون
شنبه 30 مهر 1401
19:30 2-1
مارسی لانس
شنبه 30 مهر 1401
23:30
1-0
آنژه رن
یکشنبه 1 آبان 1401
15:30
2-1
برست
یکشنبه 1 آبان 1401
17:30
3-1
تروا لوریان
یکشنبه 1 آبان 1401
17:30 2-2
تولوز استراسبورگ
یکشنبه 1 آبان 1401
17:30 2-2
رنس اوسر
یکشنبه 1 آبان 1401
17:30 1-2
نیس نانت
یکشنبه 1 آبان 1401
19:35
1-1
لیل موناکو
یکشنبه 1 آبان 1401
23:15
3-4

برنامه هفته سیزدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لانس تولوز
جمعه 6 آبان 1401
23:30
0-3
تروا
شنبه 7 آبان 1401
19:30 3-4
مارسی
شنبه 7 آبان 1401
23:30
2-2
اوسر آژاکسیو
یکشنبه 8 آبان 1401
15:30
0-1
موناکو آنژه
یکشنبه 8 آبان 1401
17:30
0-2
نانت کلرمون
یکشنبه 8 آبان 1401
17:30 1-1
برست رنس
یکشنبه 8 آبان 1401
17:30 0-0
رن
یکشنبه 8 آبان 1401
17:30 0-3
لوریان نیس
یکشنبه 8 آبان 1401
19:35
2-1
لیون لیل
یکشنبه 8 آبان 1401
23:15
0-1

برنامه هفته چهاردهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تروا اوسر
جمعه 13 آبان 1401
23:30
1-1
آژاکسیو استراسبورگ
شنبه 14 آبان 1401
19:30 2-4
آنژه لانس
شنبه 14 آبان 1401
23:30
2-1
لوریان
یکشنبه 15 آبان 1401
15:30
2-1
کلرمون
یکشنبه 15 آبان 1401
17:30
1-1
تولوز موناکو
یکشنبه 15 آبان 1401
17:30 2-0
نیس برست
یکشنبه 15 آبان 1401
17:30 0-1
رنس نانت
یکشنبه 15 آبان 1401
17:30 0-1
لیل رن
یکشنبه 15 آبان 1401
19:35
1-1
مارسی لیون
یکشنبه 15 آبان 1401
23:15
0-1

برنامه هفته پانزدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لیون نیس
جمعه 20 آبان 1401
23:30
1-1
لانس کلرمون
شنبه 21 آبان 1401
19:30 1-2
رن تولوز
شنبه 21 آبان 1401
23:30
1-2
اوسر
یکشنبه 22 آبان 1401
15:30
0-5
نانت آژاکسیو
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30
2-2
رنس
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30 1-1
لیل آنژه
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30 0-1
برست تروا
یکشنبه 22 آبان 1401
17:30 1-2
لوریان
یکشنبه 22 آبان 1401
19:35
1-1
موناکو مارسی
یکشنبه 22 آبان 1401
23:15
3-2

برنامه هفته شانزدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آژاکسیو آنژه
چهارشنبه 7 دی 1401
17:30 0-1
تروا نانت
چهارشنبه 7 دی 1401
17:30 0-0
اوسر موناکو
چهارشنبه 7 دی 1401
19:30 3-2
کلرمون لیل
چهارشنبه 7 دی 1401
21:30 2-0
استراسبورگ
چهارشنبه 7 دی 1401
23:30 1-2
برست لیون
چهارشنبه 7 دی 1401
23:30 4-2
لوریان
پنجشنبه 8 دی 1401
19:30 2-0
رنس رن
پنجشنبه 8 دی 1401
21:30 1-3
نیس لانس
پنجشنبه 8 دی 1401
23:30 0-0
مارسی تولوز
پنجشنبه 8 دی 1401
23:30 1-6

برنامه هفته هفدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
موناکو برست
یکشنبه 11 دی 1401
17:30 0-1
نانت اوسر
یکشنبه 11 دی 1401
17:30 0-1
تولوز آژاکسیو
یکشنبه 11 دی 1401
17:30 0-2
آنژه لوریان
یکشنبه 11 دی 1401
17:30 2-1
لیون کلرمون
یکشنبه 11 دی 1401
19:30 1-0
لانس
یکشنبه 11 دی 1401
23:15 1-3
استراسبورگ تروا
دوشنبه 12 دی 1401
17:30 3-2
لیل رنس
دوشنبه 12 دی 1401
19:30 1-1
مارسی
دوشنبه 12 دی 1401
21:30 2-1
رن نیس
دوشنبه 12 دی 1401
23:30 1-2

برنامه هفته هجدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
آژاکسیو رنس
چهارشنبه 21 دی 1401
21:30 1-0
اوسر تولوز
چهارشنبه 21 دی 1401
21:30 5-0
کلرمون رن
چهارشنبه 21 دی 1401
21:30 1-2
نانت لیون
چهارشنبه 21 دی 1401
21:30 0-0
برست لیل
چهارشنبه 21 دی 1401
21:30 0-0
تروا مارسی
چهارشنبه 21 دی 1401
23:30 2-0
لوریان موناکو
چهارشنبه 21 دی 1401
23:30 2-2
نیس
چهارشنبه 21 دی 1401
23:30 1-6
آنژه
چهارشنبه 21 دی 1401
23:30 0-2
استراسبورگ لانس
چهارشنبه 21 دی 1401
23:30 2-2

برنامه هفته نوزدهم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لانس اوسر
شنبه 24 دی 1401
19:30 0-1
مارسی لوریان
شنبه 24 دی 1401
21:30 1-3
لیون استراسبورگ
شنبه 24 دی 1401
23:30 2-1
لیل تروا
یکشنبه 25 دی 1401
15:30 1-5
تولوز برست
یکشنبه 25 دی 1401
17:30 1-1
نانت
یکشنبه 25 دی 1401
17:30 3-0
آنژه کلرمون
یکشنبه 25 دی 1401
17:30 2-1
رنس نیس
یکشنبه 25 دی 1401
17:30 0-0
موناکو آژاکسیو
یکشنبه 25 دی 1401
19:35 1-7
رن
یکشنبه 25 دی 1401
19:35 0-1

برنامه هفته بیستم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
لوریان رن
جمعه 7 بهمن 1401
23:30 1-2
تروا لانس
شنبه 8 بهمن 1401
19:30 1-1
مارسی موناکو
شنبه 8 بهمن 1401
23:30 1-1
نیسلیل لیل
یکشنبه 9 بهمن 1401
15:30 0-1
اوسر
یکشنبه 9 بهمن 1401
17:30 2-0
کلرمون نانت
یکشنبه 9 بهمن 1401
17:30 0-0
تولوز
یکشنبه 9 بهمن 1401
17:30 2-1
برست آنژه
یکشنبه 9 بهمن 1401
17:30 0-4
لیون
یکشنبه 9 بهمن 1401
19:35 2-0
یکشنبه 9 بهمن 1401
23:15 1-1

برنامه هفته بیست و یکم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
نانت مارسی
چهارشنبه 12 بهمن 1401
21:30 2-0
تولوز تروا
چهارشنبه 12 بهمن 1401
21:30 1-4
لیل کلرمون
چهارشنبه 12 بهمن 1401
21:30 0-0
آنژه آژاکسیو
چهارشنبه 12 بهمن 1401
21:30 2-1
رنس لوریان
چهارشنبه 12 بهمن 1401
21:30 2-4
موناکو اوسر
چهارشنبه 12 بهمن 1401
23:30 2-3
چهارشنبه 12 بهمن 1401
23:30 3-1
لیون برست
چهارشنبه 12 بهمن 1401
23:30 0-0
لانس نیس
چهارشنبه 12 بهمن 1401
23:30 1-0
رن
چهارشنبه 12 بهمن 1401
23:30 3-0

برنامه هفته بیست و دوم لیگ یک فرانسه

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
تولوز
شنبه 15 بهمن 1401
19:30  
تروا لیون
شنبه 15 بهمن 1401
21:30  
رن لیل
شنبه 15 بهمن 1401
23:30  
کلرمون موناکو
یکشنبه 16 بهمن 1401
15:30  
آژاکسیو نانت
یکشنبه 16 بهمن 1401
17:30  
اوسر رنس
یکشنبه 16 بهمن 1401
17:30  
لوریان آنژه
یکشنبه 16 بهمن 1401
17:30  
استراسبورگ
یکشنبه 16 بهمن 1401
17:30  
برست لانس
یکشنبه 16 بهمن 1401
19:35  
مارسی نیس
یکشنبه 16 بهمن 1401
23:15  
: برای دریافت مشاوره درباره برنامه مسابقات لیگ فرانسه فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه مسابقات لیگ فرانسه» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید