مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  15865 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ایروبیک ، معجزه سلامتی

ایروبیک ، معجزه سلامتی

تا بحال شده در هنگام کار ، مطالعه و یا هر جایی و در هر محیطی احساس خستگی کنید !آسمونی مطالبی مفید از ورزش خوب...
زمان مطالعه: 3 دقیقه

تا بحال شده در هنگام کار ، مطالعه و یا هر جایی و در هر محیطی احساس خستگی کنید !

آسمونی مطالبی مفید از ورزش خوب ایروبیک ( aerobics ) برای شما عزیزان در نظر گرفته تا سرحالی و سرزندگی را به خودتان هدیه کنید .

ایروبیک یعنی فعالیتی که عضلات بزرگ را به کار می‌گیرد، حداقل 12 دقیقه با حرکات ریتمیک و موزون، در شرایطی که سرعت و شدت تمرین قابل تحمل است و نیاز بدن به اکسیژن برای مدتی افزایش می‌یابد، این فعالیت انجام می‌گیرد. ایروبیک جزء‌ فعالیت‌های هوا‌رسان (شدت تمرین بالا و مدت تمرین پایین) است.

ایروبیک

ایروبیک

ایروبیک در سلامت معجزه می‌کند، فقط کافی است حرکت کنید تا جوایز آن را دریافت کنید: اکسیژن‌گیری بیشتروقتی شما حرکات موزون و ریتمیک ایروبیک را انجام می‌دهید، سرعت نفس کشیدن شما افزایش یافته و عمق هر نفس(دم) افزایش می‌یابد، و نتیجه آن گرفتن اکسیژن بیشتر و بیشتر از هواست.

قلب شما برای اینکه میزان بیشتری از اکسیژن و انرژی را به سوی عضلات‌تان بفرستد، سریع‌تر می‌تپد و در هر تپش مقدار زیادی از اکسیژن را به سوی عضلات در حال حرکت شما پمپ می‌کند.

برای رساندن مقدار بیشتری از اکسیژن به عضلات شما، مویرگ‌های عضلات بزرگ‌تر(گشادتر) می‌شوند تا محصولات‌ زاید حاصل از سوخت و ساز مانند اسیدلاکتیک و دی‌اکسید‌کربن را از محل دور کنند. اگر شما مدتی به ورزش‌های خود ادامه دهید، مویرگ‌های بیشتری در عضلات شما شکل می‌گیرند.

ﺩﺭ ﻁﯽ ﻭﺭﺯﺵ ایرﻭﺑﻴﮏ ، ﻋﻀﻼﺕ ﺑﺰﺭگ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ، ﭘﺎﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﮑﺮﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻨﺎﺳﺐ ایرﻭﺑﻴﮏ ، ﮐﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ ، ﺭگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮﻭﻗﯽ (ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻁﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺁﺋﺮﻭﺑﻴﮑﯽ ، ﺑﺪﻥ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ، ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭی ﻋﻀﻠﻪ : · ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻭ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژی ﻭ ﺣﻤﻞ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻥ ، ﻗﻠﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﻣﯽ ﺯﻧﺪ.ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.·ﻗﻄﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﮔﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺭگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ) ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ ( ﺑﺮﺍی ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺸﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩی ﺍﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻭ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ، ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻤﻞﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ، ﻋﻤﻼ ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﻋﻀﻠﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ، ﺑﺪﻥﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺩﻡ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﺣﺮﺍﺭﺕ ، ﺁﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.·.ﺍﻧﺪﻭﺭﻓﻴﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻨﻈﻢ ایرﻭﺑﻴﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺪﺭﻭﻓﻴﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

  

ایروبیک

ایروبیک

 

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ:ﺣﻔﻆ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻌﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻴﻪ ﯾﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺯﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻭﺭﺯﺵ ﺁﺋﺮﻭﺑﻴﮏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻭﺯﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ : ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭﺍ ﭘﻤﭗ ﮐﻨﺪ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﯾﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺪﻥ :ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ، ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﺰﻣﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻭ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﻓﻴﺒﺮﻭﻣﻴﺎﻟﮋﻱ :ﻭﺭﺯﺵ ﺁﺋﺮﻭﺑﻴﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺭگ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﻧﯽ ) ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﻁﺮﻑ ﮐﻨﺪ.ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻻ :ﻭﺭﺯﺵ ﺁﺋﺮﻭﺑﻴﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪی ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﻨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺩﻫﺪ.ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ : ﻭﺭﺯﺵ ﺁﺋﺮﻭﺑﻴﮏ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺯﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭی ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.

ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺁﺋﺮﻭﺑﻴﮏ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﮐﻢ – ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﺎ ، ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭی ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ – ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﺻﻞ ، ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ.

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره ایروبیک ، معجزه سلامتی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «ایروبیک ، معجزه سلامتی» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید